www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
Αγίου Δημητρίου    Ζαλόγγου

1    2

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Παράνομες δραστηριότητες τών αιρέσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Παράνομες δραστηριότητες τῶν αἱρέσεων.

( ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ )
ΣΥΣΤΑΣΗ 1412 (1999) [1]


1.       Ἡ Συνέλευση ὑπενθιμίζει τήν Σύστασή της 1178 (1992) σχετικήν μέ τίς αἱρέσεις καί τά νέα θρησκευτικά κινήματα, διά τῆς ὁποίας ἐθεώρησε ἄσκοπον τήν προσφυγήν εἰς μίαν μείζονα νομοθεσίαν διά τίς αἱρέσεις, ἐπί τῷ λόγῳ, ὅτι θά ἐκινδύνευε νά θίξει τήν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως καί τῆς θρησκείας, καθώς καί τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν, πού κατοχυροῦται ὑπό τοῦ ἄρθρου 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2.       Ἡ Συνέλευση ἐπαναβεβαιώνει τήν προσήλωσή της εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως καί τῆς θρησκείας. Ἀναγνωρίζει τόν θρησκευτικό πλουραλισμό ὡς μίαν φυσικήν συνέπειαν της θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Θεωρεῖ τήν οὐδετερότητα τοῦ κράτους καί μίαν ἴσιη προστασίαν ἐνώπιον τοῦ νόμου ὡς θεμελιώδεις ἐγγυήσεις πρός ἀποφυγήν πάσης διακρίσεως καί ὡς ἐκ τούτου καλεί τίς κρατικές ἀρχές ὅπως ἀπόσχουν ἀπό τήν λήψη μέτρων βασιζομένων ἐπί μίας ἀξιολογήσεως σχετικῆς πρός τίς πεποιθήσεις.

3.       Εἰς τήν Σύστασή της 1178 (1992) περιορίσθηκε εἰς τό νά συστήσει εἰς τήν Ἐπιτροπήν Ὑπουργῶν, ὅπως προβεῖ σέ ἐνέργειες πληροφορήσεως καί καταρτίσεως τόσον πρός τούς νέους, ὅσον καί πρός τό κοινόν γενικῶς, ζητῶντας παραλλήλως νά ἀναγνωρισθεῖ νομική προσωπικότης σέ αἱρέσεις καί σέ νέα θρησκευτικά κινήματα δεόντως κατεχωρημένα.

4.       Ἀπό τῆς υἱοθετήσεως τῆς Συστάσεως αὐτῆς, ὑπῆρξεν ὁρισμένος ἀριθμός λυπηρῶν περιστατικῶν, τά ὁποία ὧθησαν τήν Συνέλευση, εἰς τό νά ξανασκευθεῖ ἐπί τοῦ φαινομένου.

5.       Ἡ Συνέλευση κατέληξεν εἰς τό συμπέρασμα, ὅτι δέν εἶναι ἀναγκαῖον νά καθορίσει τί εἶναι αἱρέσεις, οὔτε νά ἀποφασίσει, ἐάν ἀποτελοῦν ἤ δέν ἀποτελοῦν θρησκείσες. ἐν τούτοις οἱ ὁμάδες πού ἐμφανίζονται ὑπό τόν τίτλον αὐτόν προκαλοῦν μίαν ὁρισμένη ἀνησυχίαν, ἔστω καί ἄν περιγράφονται ὡς θρησκευτικές, ἐσωτερικές ἤ πνευματικές καί τοῦτο πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν.

6.       Περαιτέρω θεωρεῖ, ὅτι πρέπει νά ἀγρυπνεῖ ὡς πρός τό πόσον οἱ δραστηριότητες τῶν ὁμάδων αὐτῶν - ἔστω καί ἄν ἔχουν χαρακτῆρα θρησκευτικόν, ἐσωτεριστικόν ἤ πνευματικόν - εἶναι σύμφωνες πρός τίς ἀρχές τῶν δημοκρατικῶν μας κοινωνιῶν καί κυρίως πρός τίς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί ἐπίσης κατά πόσον εἶναι νόμιμες.

7.       Εἶναι πρωταρχικό νά διαθέτουμε μίαν βεβαίαν πληροφόρηση ἐπί τῶν ἐν λόγῳ ὁμάδων, ἡ ὁποία δέν θά προέρχεται ἀποκλειστικώς οὖτε ἀπό τίς ἴδιες τίς αἰρέσεις, οὖτε ἀπό τίς ὀργανώσεις προστασίας τῶν θυμάτων τῶν αἰρέσεων καί τήν ὁποίαν θά διοχετεύουμε εὐρέως πρός πλατύ κοινόν, ἀφοῦ τά πρόσωπα, τά ὁποία θά τούς ἀφορᾶ, θά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀκουσθοῦν ἐπί τῆς ἀντικειμενικότητος τῶν τοιούτων πληροφοριῶν.

8.       Ἡ Συνέλευση ἐπανέρχεται ἐπί τῆς ἀναγκαιότητος μιάς ἐξειδικευμένης δράσεως πληροφορήσεως ἐπί τῆς ἱστορίας καί τῆς φιλοσοφίας τῶν μεγάλων ρευμάτων τῆς σκέψεως καί τῶν θρησκειῶν, ποῦ θά ἀπέβλεπε κυρίως πρός τούς νέους στό πλαίσιο τῶν σχολικῶν προγραμμάτων.

9.       Ἡ Συνέλευση δίδει μεγάλην σημασίαν στήν προστασίαν τῶν πλέον εὐτρώτων καί κυρίως τῶν τέκνων τῶν ἐχόντων προσχωρίσει εἰς ὁμάδες χαρακτήρος θρησκευτικοῦ, ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ ἐν περιπτώσει κακομεταχειρίσεως, βίας, ἐλλείψεως φροντίδος, προσηλυτισμοῦ διά πλήσεως ἐγκεφάλου καί μή φοιτήσεως εἰς σχολείον, πράγμα που καθιστά ἀδύνατον οἰονδήποτε ἔλεγχον ἐκ μέρους τῶν ὑπηρεσιῶν κοινωνικῆς προνοίας.

10.    Ἐπομένως ἡ Συνέλευση καλεῖ τίς Κυβερνήσεις τῶν Χωρῶν - Μελῶν:

                                                         i.            Ὅπως δημιουργήσουν ἤ ὑποστηρίξουν, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀναγκαίον, ἐθνικά ἤ περιφερειακά κέντρα πληροφοριῶν ἐπί τῶν ὁμάδων χαρακτῆρος θρησκευτικοῦ ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ, τά ὁποία θά εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπό τό Κράτος.

                                                       ii.            Ὅπως προβλέψουν εἰς τά προγράμματα γενικῆς ἐκπαιδεύσεως μίαν πληροφόρηση ἐπί τῆς ἱστορίας καί τῆς φιλοσοφίας τῶν μεγάλων ρευμάτων τῆς σκέψεως καί τῶν θρησκειῶν.

                                                     iii.            Ὅπως χρησιμοποιήσουν κανονικές διαδικασίες τοῦ Ποινικοῦ καί τοῦ Ἀστικοῦ Δικαίου, ἐναντίον τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων που ἀναπτύσσονται ἐν ὀνόματι τῶν ὁμάδων χαρακτήρος θρησκευτικοῦ, ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ.

                                                     iv.            Ὅπως ἐφαρμόσουν ἀνυπερθέτως τήν νομοθεσίαν περί ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως καί ἐν περιπτώσει μή τηρήσεως τῆς ὑποχρεώσεως αὐτῆς ὅπως ἐπέμβουν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες.

                                                       v.            Ὅπως, ἐφ' ὅσον καθίσταται ἀναγκαίον, ἐνθαρρύνουν τήν δημιουργίαν μή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων γιά τά θύματα ἤ τίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων τῶν ὁμάδων χαρακτήρος θρησκευτικοῦ, ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ κυρίως εἰς τά Κράτη τῆς Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

                                                     vi.            Ὅπως ἐνθαρρύνουν μίαν προσέγγιση τῶν θρησκευτικῶν ὁμάδων πλήρους κατανοήσεως, ἀνοχῆς, διαλόγου καί ἐπιλύσεως τῶν διενέξεων.

                                                   vii.            Ὅπως λάβουν ἀποτελεσματικά μέτρα ἐναντίον πάσης δραστηριότητος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ διάκριση ἤ ἡ ὁποία περιθωριοποιεῖ τίς μειονοτικές, θρησκευτικές ἤ πνευματικές ὁμάδες.

11. Περαιτέρω ἡ Συνέλευση συνιστᾶ στήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν:

α) Ὅπως ἀναλόγως περιπτώσεως εἰς τά προγράμματα βοηθείας πρός τά Κράτη τῆς Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης προβλέψουν μιάν ἐξειδικευμένην δράσην ἀφορώσαν τήν δημιουργίαν κέντρων πληροφοριῶν ἐπί τῶν ὁμάδων θρησκευτικοῦ, ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ χαρακτήρος τῶν Κρατῶν αὐτῶν.

β) Ὅπως δημιουργήσουν ἕνα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ἐπί τῶν ὁμάδων θρησκευτικοῦ, ἐσωτερικοῦ ἤ πνευματικοῦ χαρακτήρος, τοῦ ὁποίου ἡ ἀποστολή θά εἶναι ἡ διευκόλυνση ἀνταλλαγῶν μεταξύ τῶν ἐθνικῶν κεντρῶν.


 
www.ecclesia.gr


Πυγμαχία

Περισσότερα >>

Διαλέξεις...
Ζηνοδότου 22, 116 34
Παγκράτι, Αθήνα

Περισσότερα >>