www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Γεία σας! Είμαι ένα παιδάκι στο ξεκίνημα της ζωής μου…

...πρώτη εβδομάδα
στό μέσο τοϋ κύκλου της μητέρας μου, δυό εβδομάδες μετά τήν τελευταία της περίοδο, τό ώάριό της, μέ 23 χρωμοσώματα περίμενε στην ωοθήκη. Τότε ήρθε τό σπερματοζωάριο του πατέρα μου μέ άλλα 23 χρωμοσώματα κι αγκαλιάστηκαν σφιχτά, δημιουργώντας εμένα! Δύο μέρες περίπου αργότερα άρχισα νά πολλαπλασιάζομαι ιλιγγιωδώς καί νά διαφοροποιούμαι άπό τους γονείς μου. Μαζί μέ τά 30.000 γονίδια μου πέρασα μέσα άπ' τίς σάλπιγγες κι εγκαταστάθηκα στή μήτρα. Έδώ θά φωλιάσω ώσπου νά γεννηθώ.
...την δεύτερη εβδομάδα
Ήδη έχω πολλαπλασιαστεί σέ περισσότερα άπό 8,000 κύτταρα, διαφοροποιημένα σέ τρία βλαστικά φύλλα. Σέ 9 μήνες τά κύτταρα μου μου θά είναι περισσότερα άπό 6.000.000.000,000! Πρώτα σχηματίζονται ό ομφάλιος λώρος καί ό πλακούντας, πού μέ τροφοδοτούν μέ θρεπτικές ουσίες καί οξυγόνο. "Αν καί τρέφομαι καί θερμαίνομαι άπό τη μητέρα μου, δέν έχουμε τό ϊδιο αίμα ούτε ξέρει ακόμα ότι υπάρχω. Μάλιστα περιμένει την κανονική έμμηνο ροή στό τέλος της εβδομάδας.

...την τρίτη εβδομάδα
Σχηματίζονται ή σπονδυλική μου στήλη, τό κεφάλι μου, ο'ι πνεύμονες, τό στομάχι, τό έντερο καί τά νεφρά μου. Τό συκώτι μου παράγει τό αίμα μου. Άπό τήν 18" ημέρα αρχίζει νά σχηματίζεται τό καρδιαγγειακό μου σύστημα.
...τήν τετάρτη εβδομάδα
Συμπληρώνω τόν πρώτο μήνα της ζωής μου! Έχω ϋψος μισό εκατοστό καί ζυγίζω μισό γραμμάριο! Οί γάμπες μου είναι σάν μικρές φτερούγες καί τά χέρια μου έχουν σχηματιστεί. "Αν καί ζω ήδη ένα μήνα, ή μητέρα μου μόλις τώρα αρχίζει νά τό υποψιάζεται, καθώς ή περίοδος της καθυστερεί έδώ καί δυό εβδομάδες. Μέ τους υπέρηχους μπορείτε ν' ακούσετε τήν καρδιά μου νά χτυπά. Ή ίδια αυτή καρδιά θά χτυπά μέχρι νά πεθάνω.

...τήν πέμπτη εβδομάδα
Σέ μία εβδομάδα τό ϋψος καί τό βάρος μου έχουν διπλασιαστεί! Έχω ϋψος ένα εκατοστό καί Βάρος ένα γραμμάριο. Ξεχωρίζουν τό κεφάλι, ό θώρακας καί ή κοιλιά μου. Σχηματίζονται τά μάτια μου μέ τόν αμφιβληστροειδή, τόν φακό καί τά βλέφαρα. Ξεπροβάλλουν τά αυτιά καί ή μύτη μου. Στόν εγκέφαλο μου πρωτοεμφανίζεται ή καταβολή τού κέντρου τοϋ λόγου. Μπορεί νά καταγραφεί ακόμα καί τό ηλεκτροκαρδιογράφημα μου!

...τήν Έκτη εβδομάδα
Έχουν διαφοροποιηθεί οι γονάδες μου καί διακρίνονται τά δάχτυλα στά χέρια καί στά πόδια μου. Στό τέλος της εβδομάδας τά εγκεφαλικά μου κύματα μπορούν νά καταγραφούν σέ ένα κανονικό ήλεκτροεγκεφαλογράφο. Κι ωστόσο κάποιοι λένε πώς ακόμα δέν εχω ψυχή...

...την εβδόμη εβδομάδα
Ό εγκέφαλος μου είναι τέλειος. Μπορώ νά αισθανθώ καί αντιδρώ σύμφωνα μέ τά ερεθίσματα. Ανοίγουν τά χείλη μου, μπορώ νά κάνω θηλαστικές καί καταποτικες κινήσεις. Τά δάχτυλα μου μακραίνουν καί τά δακτυλικά μου αποτυπώματα παίρνουν τή μορφή πού θά έχουν σ1 ολη μου τή ζωή.
...τήν ογδόη εβδομάδα (ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ)
Οί 60 πιό σπουδαίες ήμερες της ζωής μου: Όλα τά όργανα μου έχουν σχηματιστεί. Τώρα πια δεν θά δημιουργηθούν άλλα. Συνεχώς θά μεγαλώνω και οί λειτουργίες μου θά τελειοποιούνται. Στούς επτά μήνες πού έχω μπροστά μου ώσπου νά γεννηθώ, τό ύψος μου θά είκοσαπλασιαστεί (μέχρι εξήντα εκατοστά), και τό βάρος μου θά αυξηθεί χίλιες φορές (τρία κιλά καί περισσότερο).

...τήν ένατη - δέκατη εβδομάδα
Τώρα πιά λειτουργούν όλα μου τά όργανα: μύες καί νεύρα συγχρονίζονται, κινώ χέρια καί πόδια, πιπιλίζω τό δάχτυλο. Μπορώ νά πιάνω ένα μικρό αντικείμενο. Αναπηδώ καί κολυμπώ στό ζεστό άμνιακό υγρό. "Αν μέ τρυπούν, αισθάνομαι πόνο. Ακούω τους ήχους καί θυμάμαι τους χτύπους της καρδιάς της μητέρας μου. Όταν γεννηθώ θά τους αποζητώ.
...την ενδέκατη-δωδέκατη εβδομάδα
Ήδη είμαι 8 εκατοστά καί ζυγίζω 25 γραμμάρια. Μέσα σέ ένα μήνα τό ύψος μου τριπλασιάστηκε καί τό βάρος μου όκταπλασιάστηκε! Φυτρώνουν τά μαλλιά καί τά νύχια μου! Ή ομοιότητα πού έχω μέ τους γονείς μου στά χαρακτηριστικά είναι πιά φανερή. Όλες οι ψυχικές καί εγκεφαλικές μεταβολές τής μητέρας μου καί κάθε ουσία πού χρησιμοποιεί επηρεάζουν κι έμενα.
Όταν ή μητέρα μου ανησυχεί για μένα,έγώ τό αισθάνομαι. Τό ϊδιο καί όταν τήν πιάνει αγωνία, κάτι πού είναι σύνηθες καί κανονικό τους δύο πρώτους μήνες τής εγκυμοσύνης καί δημιουργείται άπό τόν φόβο γιά τό μέλλον, γιά τό «νέο» καί άγνωστο. Τό νοιώθω όταν καμμιά φορά έχει ιλίγγους, πονοκέφαλο, έμέτους, ναυτίες... Άλλα όλα αυτά θά περάσουν καθώς ή εγκυμοσύνη εξελίσσεται. Κι όταν ή μαμά μου μέ κρατήσει στά χέρια της, θά τής φανούν ασήμαντα πιά...

Κάποιες φορές όμως η μαμά μου φοβάται υπερβολικά...
... εϊτε γιατί είναι ανύπαντρη, είτε γιατί ό μπαμπάς μου δέν είναι μαζί της ή είναι κι αυτός φοβισμένος.
Μπορεί νά είναι πολύ νέα, νά μην έχει τελειώσει τίς σπουδές της
καί νά μήν έχει δουλειά ή ακόμα νά αισθάνεται κάποια απειλή εγκατάλειψης ή αντιμετώπισης εχθρότητας. Ό ερχομός μου της φαίνεται «βουνό».
Ξέρω ότι θέλει ν΄αποφασίσει τό καλύτερο καί γιά τους δύο μας. Άλλα πώς θά γίνει αυτό;
Στή σκέψη της, τά προβλήματα πού θά έχει αν μέ κρατήσει συχνά της φαίνονται αξεπέραστα. Τά πράγματα δέν είναι πάντα εύκολα, τό ξέρω...

Όμως...
Πώς ή μαμά μου θ' αποφασίσει υπεύθυνα;
Κάποιος πρέπει νά της μιλήσει γιά τίς επιπτώσεις πού θά έχει αν μέ αποχωριστεί μέ αυτό πού συχνά αποκαλείται «διακοπή εγκυμοσύνης», δηλαδή άμβλωση / έκτρωση.
Αυτό θά είναι ή δολοφονία μου, γιατί από τήν σύλληψη μου είμαι κανονικός άνθρωπος μέ ζωή, καί μάλιστα μοναδικός σ' ολόκληρο τόν κόσμο. Ωστόσο, πολλοί προσπαθούν νά τήν πείσουν ότι ή «διακοπή της κύησης» δέν είναι κάτι κακό - ειδικά αν είμαι πολύ μικρό... Συχνά ή άμβλωση γίνεται χωρίς νά έχει συνειδητοποιήσει ή μαμά μου ότι, όπως έχει διαπιστώσει ή ιατρική επιστήμη, άπό τή σύλληψη μου έχω ζωή.
Καί πως γίνεται η «διακοπή της κύησης»;
 Μέ χειρουργική επέμβαση: μέ ειδικά εργαλεία προκαλούν
διαστολή του τραχήλου της μήτρας και μέ βγάζουν κομματιάζοντας με μέ μηχάνημα αναρρόφησης ή μέ αιχμηρά ξέστρα.
Μπορούν επίσης νά μέ βγάλουν μέ μικρή καισαρική τομή.
Μέ χάπια, πού μέ νεκρώνουν καί προκαλούν τήν αποβολή
μου. "Αν δέν αποβληθώ ολόκληρο, τά υπόλοιπα κομμάτια μου θά πρέπει νά αφαιρεθούν χειρουργικά.
Μέ έγχυση άλατος στό άμνιακό υγρό μου, γιά νά καώ ζωντανό καί μετά νά γεννηθώ νεκρό. Παλιότερα αυτός ό τρόπος χρησιμοποιόταν συχνά.
Μέ τό χάπι της επόμενης ημέρας. Πολλοί δέν γνωρίζουν ότι
τό χάπι αυτό δέν αποτρέπει τή σύλληψη, αλλά εμποδίζει τήν εμφύτευση μου στή μήτρα, τελειώνοντας έτσι τή σύντομη ζωή μου.
Μέ διάφορους άλλους τρόπους...
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι έκτρωσης, αλλά μέ όλες, παλιές ή σύγχρονες, ό θάνατος μου είναι μαρτυρικός.
Η καρδιά μου θά χτυπάει μέ πείσμα καί θά αγωνίζομαι μάταια νά κρατηθώ στή ζωή.
Καί είναι ή άμβλωση χωρίς συνέπειες γιά τή μητέρα μου;
Ή αλήθεια γιά τίς συνέπειες της έκτρωσης είναι ότι άπό τόν άδικο θάνατο μου κινδυνεύει καί ή μητέρα μου καί τά τυχόν επόμενα αδέλφια μου, γιατί οι γυναίκες πού υποβάλλονται σέ έκτρωση αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους:

• Διάτρηση της μήτρας
• Ρήξη τραχήλου
• Εμφάνιση προδρομικού πλακούντα
• Μελλοντική εξωμήτρια κύηση
• Ένδομητρίτιδα
• Ένδοτραχηλίτιδα
• Πυελική φλεγμονή
• Δευτεροπαθή αμηνόρροια ή στείρωση
• Ένδομητρικές συμφύσεις
• Ανεπάρκεια εσωτερικού τραχηλικού στομίου
• Αυξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καί θνησιμότητα
• Καθ' έξιν αποβολές
• Πρώιμους τοκετούς
Μελέτες έδειξαν ότι ό κίνδυνος καρκίνου του μαστού διπλασιάζεται γιά τίς γυναίκες πού κάνουν έκτρωση στην πρώτη εγκυμοσύνη και πολλαπλασιάζεται μέ δύο ή περισσότερες εκτρώσεις.
Μελέτες αποκάλυψαν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία στίς γυναίκες πού υποβάλλονται σέ έκτρωση, σέ βαθμό πού οι ειδικοί έχουν εντάξει τά συμπτώματα σέ ειδική κατηγορία της μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής, τό «μετεκτρωτικό σύνδρομο»
  
44% παρουσιάζουν νευρικές διαταραχές!

36% διαταραχές ύπνου

30% - 50% προβλήματα στή σεξουαλική ζωή

25% Επισκέπτονται ψυχίατρο -
60% αναφέρουν ιδεασμό αυτοκτονίας, τό 28% άπό αυτές επιχειρεί αυτοκτονία
• προβλήματα σχετικά μέ παιδιά πού γεννούν μελλοντικά:
αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, μείωση των μητρικών δεσμών, αυξημένες πιθανότητες κακοποίησης καί κατάληξης του ζευγαριού στό χωρισμό καί τό διαζύγιο.

Ποιος μπορεί νά βοηθήσει τη μητέρα μου
Τό Κέντρο Φροντίδας Μητέρας καί Παιδιοϋ πού έχει ιδρύσει ό Σύλλογος Προστασίας Άγέννητου Παιδιού είναι στην υπηρεσία κάθε γυναίκας, έγγαμης ή άγαμης, πού αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα έξ αιτίας της εγκυμοσύνης της.
Προσφέρει δωρεάν καί με διακριτικό τρόπο:

•Παροχή πληροφοριών, Ενημερώνει γιά τα δικαιώματα της μητέρας
μου καί τά δικά μου. Φέρνει σέ επαφή μέ πρόσωπα, υπηρεσίες καί οργανισμούς πού απαιτεί κάθε περίσταση.
Ψυχολογική υποστήριξη. Εξειδικευμένες κοινωνικές λειτουργοί καί εκπαιδευμένες εθελόντριες συνεργάζονται μαζί της μέ αγάπη τόσο στή διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο καί άφοϋ γεννηθώ.
Πρακτική βοήθεια. Τό Κέντρο παρέχει εϊδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ενδύματα, φάρμακα) καί βοηθά ουσιαστικά στην εύρεση εργασίας.
Ιατρικές υπηρεσίες. Μαιευτήρες - γυναικολόγοι πού συμμετέχουν στίς προσπάθειες τοϋ Κέντρου, προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όπου υπάρχει ανάγκη. Παράλληλα τό Κέντρο ενημερώνει καί παραπέμπει σέ κατάλληλες γυναικολογικές, παιδιατρικές, μαιευτικές καί άλλες υπηρεσίες.
•Νομική κάλυψη. Τό Κέντρο συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων
νομικής φύσης μέ τόν τρόπο πού αρμόζει σέ κάθε περίπτωση.
•Φιλοξενία. Όταν ή μητέρα ή ή οικογένεια έχει πρόβλημα στέγης,
τό Κέντρο τη βοηθά μέχρι νά λυθεί τό πρόβλημα.

Πώς μπορεϊτε νά μας βοηθήσετε:
Εσείς   πού   θέλετε   νά   γίνετε   εθελοντές  και  να βοηθήσετε  εμένα   καί   τή   μητέρα   μου,

1. ...γιατροί, μαιευτήρες, ψυχολόγοι, δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ιερείς, οικογένειες, νέοι, χριστιανικές ομάδες
2. ...όσοι μπορείτε νά προσφέρετε εργασία, διάφορα είδη, χρήματα,
φιλοξενία, οικιακή βοήθεια
3. ...όσοι μπορείτε νά διαδώσετε τά έντυπα πού λένε τήν αλήθεια γιά μένα
4. ...όσοι θέλετε νά συμβάλετε ώστε νά έρθω στον κόσμο ,,.
…μή διστάσετε νά επικοινωνήσετε με τό Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού τοϋ Συλλόγου Προστασίας Άγέννητου Παιδιού.
Γραμμή επικοινωνίας: 210-8828788
Παρέχει πάντα δυνατότητα επικοινωνίας μέ κοινωνική λειτουργό γιά κάθε επείγουσα ανάγκη.
Με τή βοήθεία σας, ο Σύλλογος Προστασίας Άγέννητου Παιδιού εξασφαλίζει τα είδη που χρειάζομαι.

Συγκεκριμένα:
μέ 75,00 €τό μήνα εξασφαλίζει τό γάλα των πρώτων ήμερων μου (σε σκόνη) μέχρι νά γίνω 7 μηνών, άν ή μητέρα μου δέν μπορεί νά μέ θηλάσει,
μέ 60.00 € τό μήνα εξασφαλίζει τό γάλα μου άπό την ηλικία τών 7 μηνών, πού μπορώ νά πίνω εβαπορέ.
μέ 50,00 € τό μήνα καλύπτει τίς πάνες μου άπό τή στιγμή πού θά γεννηθώ.
μέ 20.00 €τό μήνα εξασφαλίζει τίς βρεφικές μου κρέμες.
μέ 30.00 €τό μήνα εξασφαλίζει στή μητέρα μου τίς απαραίτητες
βιταμίνες καί συμπληρώματα διατροφής, πού τρέφουν καί δυναμώνουν εκείνη καί εμένα κατά την εγκυμοσύνη καί τό θηλασμό.

ΝΑΙ! θέλω κι εγώ νά βοηθήσω τό Σύλλογο Προστασίας Άγέννητου παιδιού. Σάς στέλνω τό κουπόνι συμπληρωμένο μέ τά ακριβή στοιχεία μου.

Επώνυμο:  
"Ονομα: 
Διεύθυνση:  Πόλη:
Τ.Κ.:   Τηλ.:
A - 30,00 €         B - 60,00 €                 Γ - 120,00 €      Δ - "Αλλο ποσό  
□ Κάθε μήνα        □ Κάθε 3 μήνες □ Κάθε 6 μήνες □ Εφάπαξ
□ θά περιμένω νά μου στείλετε έντυπο ταχυπληρωμής μέ τό όποιο θά καταθέσω
τά χρήματα στό ταχυδρομείο.
□ θά καταθέσω τό ποσό σέ τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου καί θά σάς στείλω
ταχυδρομικώς φωτοτυπία της κατάθεσης ώστε νά μου στείλετε την απόδειξη.
Εθνική: 065/296009-56  
Εμπορική: 45261794
Alpha Bank: 123-002101-120879
Πειραιώς 5044-016030-410

Οι δωρεές προς τό Σύλλογο Προστασίας Άγέννητου Παιδιού εκπίπτουν άπό τό φορολογητέο εισόδημα.
 


Το κινητό ακτινοβολεί και σκοτώνει!
    ΕΡΕΥΝΑ: Το κινητό ακτινοβολεί κ ...
Περισσότερα >>
Αποτυχημένες προβλέψεις...
Προβλέψεις που έγιναν, κάτω απο τις δυνατότητες τω ...
Περισσότερα >>