www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
''Από τα σπήλαια και τα άντρα του Θιβέτ στα σαλόνια και τα φτωχόσπιτα''

Πρίν προχωρήσωμε θα πρέπει να άναφέρωμεν, ότι όπως προκύπτει από αρχαία κείμενα, ό Κώδιξ Υι - Κίνγκ ήδη υπήρχε τό 3322 π.Χ. ό δε Κομφούκιος έζησε τον 6ον π.Χ. αιώνα! Αλλά άς έξεχάσωμε τό τι είναι το «βιβλίον των εναλλαγών» και πώς εφαρμόζεται! Φυσικά θα τό κάμωμεν αυτό όσον τό δυνατόν πιο περιληπτικά, διότι τό βιβλίο αυτό αποτελείται άπό 1.000 καϊ πλέον σελίδες κείμενο καί άλλες περίπου 1.000 σελίδες μέ σχόλια.
Σύμφωνα μέ τήν Κινεζική παράδοσι μέσα άπό τον Χώ άνεδύθη ένα τέρας, τό όποιον ήτο διαστάυρωσις δράκοντος καί ίππου. Αυτό έφερε στη ράχη του σχήματα υπο μορφήν μαύρων κύκλων! "Από ένα άλλο ποταμό, τόν Λώ, άνεδύθη μια χελώνα, ή οποία έφερε στή ράχη της σχήματα υπό μορφήν ερυθρών κύκλων! Ό ποταμός Χω είναι γνωστός σήμερον ώς Γιάνγκ Τσεκιάγκ δηλαδή ό Κίτρινος ποταμός!
Οί σοφοί κινέζοι της παλαιάς εποχής έκαναν ένα συνδυασμό των οχημάτων, τόν όποιον ώνόμαοαν «χάρτην τής μαντείας» και ό οποίος διατηρήθηκε ώς κειμήλιον είς τά ανάκτορα μέχρι το 10079 π.Χ.
Ό τρόπος τής μαντείας ήτο ό εξής: ένα νόμισμα ή δίσκος έφερε από τήν μια πλευρά ένα μαύρο κύκλον και από τήν άλλη έρυθρόν. Κάτι που θά λέγαμε σήμερα «Κορώνα ή Γράμματα», ο επιθυμών νά λάβη τόν χρησμόν έρριχνε τόν κύκλο έξ (6) φορές και κατέγραφε το αποτέλεσμα είς μίαν κάθετον γραμμήν! Κατόπιν θά άνοιγε το βιβλίον τών εναλλαγών Υί -Κίνγκ και θά εύρισκε εκεί τήν έπεξήγησι τού δαιμονικού χρησμού! Κατ" αρχάς οί συνδυασμοί ήσαν εκατοντάδες (δια τήν άκρίβειαν 512)! Αργότερα όμως σταθεροποιήθηκαν στους 64! Και αργότερα οί μικροί άντεκατεστάθησαν δια γραμμών.   Ένας μαύρος κύκλος έγινε μία γραμμή! Και ό ερυθρός δύο διακεκομμένες γραμμές ίσες προς το μήκος της μεγάλης γραμμής! Έτσι ό ζητών τον δαιμονικό χρησμό έσημείωνε περίπου το εξής: και
ούτω καθεξής. Το βιβλίο των «εναλλαγών» τοϋ έδιδε την έξήγησι!... Ό άνθρωπος ήτο πλέον ήσυχος και γνώριζε το πώς να αντιμετώπιση το κάθε του πρόβλημα οικογενειακό, εμπορικό επαγγελματικό! Τον λόγο είχε πάντοτε τό Υϊ -Κίνγκ!
Περί το 600 π.Χ., όταν οί Εβραίοι ακόμη ήσαν στη δουλεία τής Βαβυλώνος, πολλοί εξ αυτών ήλθαν σέ επαφή με ανθρώπους, οί οποίοι χρησιμοποιούσαν το Yi-Κίνγκ είς χώρας εκτός των σινικών τειχών και μερικοί μάλιστα έφτασαν στα κρυσφήγετα του Λευκού Αδελφάτου είς τα Ιμαλάια. Το αποτέλεσμα ήτο ένα συνέδριον όλων τών ενδιαφερομένων, είς τό όποιον κατά τήν παράδοσιν προσήλθαν και 365 δαίμονες. Οί περισσότεροι εξ αυτών συμφώνως προς τά Κινέζικα κείμενα ήσαν «μικρού αναστήματος (2.5 - 3 ποδών ϋψους), πολύ δύσμορφοι, Βρωμεροί και μερικοί εξ αυτών έφερον στολές μαύρου και ερυθρού χρώματος μέ μαύρους κύκλους ή γραμμές».
 Οι δαίμονες αυτοί έδίδαξαν συνολικώς 18 διάφορα «τυχερά» παιχνίδια είς τους συνέδρους, εκ τών οποίων επέζησαν μέχρι τών ημερών μας μόνον μερικά παιχνίδια. Περί τών λοιπών άπωλέσθη κάθε πληροφορία! Γιά κάθε δέ σύμβολο και είδος τυχεροϋ παιχνιδιού διορίσθηκε και ό «αρμόδιος» δαίμων!Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον
~ ΑΙΡΕΣΗ
 
~ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
 
...
Περισσότερα >>
Το φοβερότερο μυστήριο
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ  ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ  ΑΓΙΟΡΕΙ ...
Περισσότερα >>