www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Οι 52 δαίμονες εξουσιάζουν την τράπουλα

Πρϊν να άναφέρωμε τους 52 δαίμονες «αρμοδίους» δια το κάθε χαρτϊ της τράπουλας, θα πρέπει να πούμε, ότι κατά τήν πρώτην έπαφήν όλοι τους προσπαθούν να εξακριβώσουν αν «ταιριάζουνε» με το υποψήφιον θύμα τους. Τελικά επικρατούν 1-4 εξ αυτών και αρχίζουν να ΕΠΙΔΡΟΥΝ! Τότε ό χαρτοπαίκτης αρχίζει νά παρατηρή, ότι το τάδε ή το δείνα χαρτί τον ευνοεί! Αυτό είναι καϊ τό πρώτο βήμα! Όταν τά πράγματα προχωρήσουν «κατ' εύχήν», οί εγκατασταθέντες δαίμονες θά ζητήσουν βοήθειαν άλλων «συναδέλφων» ειδικών στην κλοπή, χαρτοκλοπή, έξώθησιν στήν πορνεία, μοιχεία, φόνον και τελικά σ' αυτοκτονία!  Σέ άλλο σημείο του παρόντος θά ασχοληθούμε και μ' αυτά τά δαιμονικά πνεύματα, τά όποια επιδιώκουν ένα καί μόνο την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ!
Θά πρέπει επίσης νά παρατηρήσωμεν, ότι τά πνεύματα τά πονηρά παρουσιάζονται και αυτά σαν νά διαιρούνται σέ τρία γένη! αρσενικό, θηλυκό, καϊ ουδέτερο! Δέν είναι δέ τυχαίο τό, ότι οί τέσσερες Ντάμες της τράπουλας έχουν ώς «προστάτριες» τέσσερα σατανικά πνεύματα θηλυκού γένους! με χειρότερη απ" όλες την Ντάμα Μπαστούνι. Ό μεγάλος Ρώσος συγγραφεύς "Αλέξανδρος Πούσκιν σέ ένα διήγημα του, με τον τίτλο «Ντάμα Μπαστούνι», περιγράφει τό δράμα ενός Ρώσου νεαρού χαρτοπαίκτου, ό όποιος έδολοφόνησε μιά γραία χαρτοπαίκτρια, ή οποία διαρκώς έκέρδιζε, δια νά αποκάλυψη τό μυστικό της! Τελικά αυτός 6ρήκε πολύ τραγικό τέλος!

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ
Καϊ χώρα σας παρουσιάζουμε χους 52 «κυριάρχους» τής χράπουλας! Τους 52 κακούς δαίμονας, οι όποιοι κατέστρεψαν εκατομμύρια ανθρωπίνων ψυχών μέχρι τών ημερών μας ΣΥΝΕΧΙΧΖΟΥΝ να καταστρέφουν, έπεκτείνοντες διαρκώς τα όρια τής σατανικής των δράσεως!
 
 
1   SAMAS              1   RΑΥΜΟΝ
2  SARIEL               2 ΖΑVΕΒΕ
3   SARLIL              3 ΤUΜΑΕL
4  TUREL                4 ΙΒLΙS
5  RUMAEL              5 ΑΖΑΖΕLΟΝ
6   ΜΑΜΜΟΝ            6  RΙΜΜΟ Ν
7  ΑΖARADEL           7  ΑΖΖΑ
8   GAIM                 8  ΗΑΚΑΕL
9   TABAET             9 ΖΕFΟΝΙΤΗ
10 BELIAR              10  IUVΑΡΤ
RIGAS ADRAMALEG ®  SAGΗΑΜ
DAMA SATRINA (D) ΡΑΤΡΟΤΑΙ
VALESSAMANGALUF (V)SAGMAGIRΙΝ

ΒΛΕΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ -04
 
1   ΜΑRUT                  1 ΜURMUR
2  ΒΕLΕΤΗ                  2 ΒΑLΑΜ
3  URΑΚΑ ΒΑRΑΜΕΕL     3  VΕRRΙΝΕ
4  SIMARE SIEL           4  ΡΑΙΜΟΝ
5  ΑΤARGULPH            5 ΑΖΑΖΕL
6   ΜΕRΕSΙΝ               6 SΕΑLΙΑΗ
7  ΑΖΖΑΕL                 7 ΗΑΝΑΝΕL
8   ΗΑURAS                8 USIEL
9   GADRΕΕL               9 ΑRMAROS
10 ΑSΒΕΕL                10 ΚΟΚΑΒΕL
(R) SARMIEL (R)SAMSAVEEL
(D) SEKET (D) LILITH
(V) ΥΑΗRIEL (V) DAGΟΝ

ΒΛΕΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ -03

Ο χαρτοπαίκτης και ό κάθε «τζογαδόρος» κατ' αρχάς μόνον ενδιαφέρεται να κερδίση να πλουτήση, νά κυριάρχηση είς βάρος των άλλων! Αργότερα, με την πάροδον τοΰ χρόνου, έχει τόσον κυριευθή από τους αρμοδίους δαίμονας, ώστε ΔΕΝ τον ενδιαφέρει καν το γεγονός, οτι χάνει. Το πάθος γίνεται «η τέχνη δια τήν τέχνην!». L’ ART POUR L’ ART!
 Ο παίκτης παύει νά ένδιαφέρεται , όχι μόνον δια τους άλλους, αλλά καϊ δια τόν ϊδιο τόν έαυτόν του! Πολλές φορές ξεχνάει και νά φάγη ακόμα. Την ημέρα είς τήν έργασίαν του είναι αφηρημένος. Το μόνο που τόν βαστάει κάπως είναι ό καφές και τό κάπνισμα. Μισεί τα πάντα και όλους, διότι τους θεωρεί ως εμπόδια στή ζωή, που κάνει. Το μόνο, που σκέπτεται, είναι τό πότε θα έλθη τό βράδυ για νά στρωθή στό τραπέζι μέ τήν πράσινη τσόχα! Μόνο έκεϊ άποκτά κάποιο χρώμα τό πρόσωπο του! Ό άλλοτε γερός όργανισμός του έχει προσθληβή από νευρασθένεια, ταχυπαλμία και κακή λειτουργία όλων τών οργάνων!
Ό παίκτης για μερικές μόνον στιγμές συνέρχεται καϊ Βλέπει τήν καταστροφή τήν ιδική του, τής οικογενείας του, τής εργασίας του, τών παιδιών του! Τότε ακριβώς επεμβαίνουν και οί 52 δαίμονες και τοΰ ψιθυρίζουν: «Παίξε δια νά σωθής! Έδώ που έφτασες δέν μπορείς νά έπιστρέψης πλέον πίσω! ή μόνη σου ελπίδα είναι νά κερδίσης!».
Ό παίκτης, ό όποιος έφτασε σ' αυτό τό σημείο, είναι έτοιμος νά διάπραξη και άλλο θανάσιμο σφάλμα! Οί ίδιες φωνές θά τοΰ ψιθυρίσουν: «Διά να είσαι τυχερός στο παιχνίδι χρειάζεσαι όχι μόνον προσοχή, αλλά και κάποια βοήθεια. "Άκουσες τϊ λένε διά τον κ.Χ. Παπαδόπουλον ή κάποιον άλλον. Αυτός απέκτησε τεράστια περιουσία στά χαρτιά, διότι είχε ΦΥΛΑΧΤΟ! Ένα φυλαχτό, που το είχε πάντα μαζί του και κέρδιζε. Γιατί δεν αποκτάς και συ ένα παρόμοιο φυλαχτό;» Τό θύμα, το όποιον συμφωνεί με τους ψιθύρους αυτούς φυσικά δεν πρόκειται νά πάη στην Εκκλησία για νά απόκτηση αυτό τό φυλαχτό. Έτσι θά κατάληξη σε καμμιά μάγισσα Χαρτοΰ! Αυτή θά τόν «παρηγόρηση» λέγοντας, ότι βλέπει γρήγορα κέρδη.. «Λεφτά! Πολλά λεφτά σού πέφτουνε!» και θά τόν έφοδιάση μέ τό απαιτούμενο «φυλαχτό».
Άντΐ όμως νά σωθή από τό Βούρκο της επικείμενης καταστροφής ό δυστυχής, θά βυθισθή ακόμη βαθύτερα! Οί δαίμονες γύρω του και ΜΕΣΑ ΤΟΥ πανηγυρίζουν λέγοντες: «Τώρα είναι δικός μας! Δεν μάς ξεφεύγει!» Άλλα ας δούμε τι άλλα κέρδη μπορούμε νά άποκομίσωμεν άπ' αυτόν;...
Τα ξημερώματα, όταν ό χαρτοπαίκτης θά γυρίση σπίτι  του,  όλοι θά κάνουν,  ότι κοιμούνται. Ή γυναίκα του, ή κόρη του, τά παιδιά του θά κρύψουν τά πρησμένα άπό τό κλάμα πρόσωπα των, γιατί τό βράδυ έπεσαν νηστικοί... Το ψυγείο είναι άδειο... Στό τραπέζι τής κουζίνας ίσως νά ύπάρχη κανένα σημείωμα, ότι πέρασαν γιά κάποιο γραμμάχιο. που έληξε..., ότι ό καθηγητής τών Αγγλικών θέλει νά πληρωθή, γιατί είναι ό τρίτος μήνας άπλή-ρωτος... Ότι ή ΔΕΗ θά κόψη αύριο τό φως, και άλλα χειρότερα. Το δράμα τής χαρτοπαιξίας δεν πλήττει μόνον τόν χαρτοπαίκτη, άλλα ολόκληρο το περιβάλλον του! Κοντά σέ 100 χαρτοπαϊχτας υποφέρουν πολλές φορές χίλια (1.000) άτομα. Πώς νά μή χαίρονται οί δαίμονες; Το τι καταστροφές δύναται νά έπιφέρη στήν κοινωνία ή χαρτοπαιξία καί ό τζόγος γενικώς θά έξετάσωμεν είς άλλα σημεία τοϋ παρόντος βιβλίου.


Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ
Κλείνοντες αυτό τό κεφάλαιο θά άποκαλύψωμε στοΰς άναγνώστες μας τό τι στην πραγματικότητα συμβολίζουν τά «καμουφλαρισμένα καϊ φαινομενικώς αθώα τέσσερα σήματα της τράπουλας μας και ας μας συγχωρέσουν δια την ελευθεροστομία μας. Ό "Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγει: «Ου βούλομαι σεμνότητι λόγω καλλωπίζεσθαι, αλλά σεμνούς ποιείσαι τους άκούοντας» Ίδου λοιπόν ή τρομερή αλήθεια.
Καλλίτερα σύμβολα ασφαλώς δεν θα μπορούσαν νά επινοήσουν αυτοί, οί όποιοι τόσον ενδιαφέρονται για τήν καταστροφήν των ανθρώπων, με τήν Πορνεία, τήν Άρσενοκοιτία, τήν Μαύρη Μαγεία κάτω από τά γνωστά σε όλους «αθώα» σήματα...κατατεθέντα...
ΒΛΕΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ –Ο2

 


Σώμα-σχήμα
 Οι δαίμονες, σέ σύγκριση μ' εμάς τους ανθρώπ ...
Περισσότερα >>
Αριθμός - τάξεις
 Επειδή  οι δαίμονες, πού έπεσαν, συγκρό ...
Περισσότερα >>