www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

• Μετά το «πρώτο βήμα» και την σταθεροποίησιν τής «πρώτης γραμμής του μετώπου» οι 52 δαίμονες ζητοΰν ανάλογες ενισχύσεις.
• Οι  πρώτοι  εφεδρικοί δαίμονες καταλαμβάνουν με  στόχον οχι τους χαρτοπαίκτας άλλα την οίκίαν και τους οίκοδεσπότας, πού προσφέρουν άσυλον δια τους χαρτο-
παίκτας!
• Ή δεύτερη ομάδα ενισχύσεως, πού καταφθάνει με στόχο τους παίκτας και τους η τάς συζύγους των.
Ευρισκόμεθα μπροστά στο γήπεδο τοϋ αγώνος το τραπέζι με την πράσινη τσόχα! στο ίδιο δωμάτιο ή αίθουσα μπορεί νά υπάρχουν και άλλα παρόμοια τραπέζια, οπου είναι θρονιασμένες ηλικιωμένες ή μη κυρίες σε ένα φιλικό αγώνα τοϋ Κούμ-Κάν! Οι κύριοι όμως προτιμούν κάτι πιο σοβαρό, κάτι τό περισσότερο συγκινητικό! Οί 52 έχουν προ πολλού μοιραστεϊ τήν «πελατεία» τους! Σέ κάποια στιγμή ή υπηρέτρια φέρνει μέσα τα «τρέλερς» (τραπεζάκια με ρόδες φορτωμένα με μεζέδες και ποτά) . Τα ποτήρια, παγάκια, μαχαιροπήρουνα άστράφτουν και κάνουν ενα γνώριμο κουδούνισμα. Μια μικρή διακοπή για να πάρουν κάτι οι «αγωνιζόμενοι».
«Τώρα! ξαφνικά προστάζει ή «Σαντρίνα», τους εφεδρικούς δαίμονας, που εκλήθησαν. «Τώρα γευόσαστε τήν ατμόσφαιρα της οικίας αυτής με πόθους ερωτικούς καϊ παράνομους. Έμπνεύσατε με σκέψεις μοιχείας τόν Ιωάννη και τήν Ευαγγελία, τόν Γιώργο καί τήν Κωντσταντίνα, τόν Δημήτρη και τήν Αικατερίνη...». Ακολουθούν τά όνόματα τών παρόντων, άλλα και απόντων! Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα της μικράς ποσότητος των οινοπνευματωδών ποτών, πού κατηνάλωσαν οί χαρτοπαίζοντες!
Έτσι ξαφνικά ή κυρία Δημητρούλα, παντρεμένη καϊ με παιδιά στο Γυμνάσιο, αισθάνεται πόθο δια τον κ. Αλεξόπουλο, ό όποιος δεν ευρίσκεται κάν στήν αίθουσα! Ούτε και αυτή δεν γνωρίζει πώς το σκέφθηκε αυτό. Στά καλά καθούμενα!
Άλλα μπορεί ό στόχος της νά είναι ό κ. Ίωαννίδης, ποϋ παίζει    στο άλλο τραπέζι κοντά στή πόρτα. Ακριβώς την ίδια σκέψη θά περάση τήν ίδια στιγμή και από τό μυαλό τοΰ κ. Ίωαννίδη! «Διά6ολε, θά σκεφτή αυτός, αυτή με τό πράσινο φόρεμα δεν είναι καθόλου άσχημη!» Και ξαφνικά τα βλέμματα τους θά διασταυρωθούν σάν μαγνητισμένα! Θά ξαφνιασθοΰν και οί ίδιοι και ίσως άνταλλάξουν και κανένα χαμόγελο!
«Αυτό είναι»! Θά  π ή  ή Σατρίνα θά προστάξη τους εφεδρικούς δαίμονες νά συνεχίσουν τό έργο τους...
Άλλα ποίοι είναι οί κληθέντες προς ένίσχυσιν δαίμονες; Μη νομίζετε, οτι πρόκειται γιά μικροδαίμονες δεκάτης πέμπτης διαλογής! Όχι ! Κάθε άλλο! Έδώ θά προσέλθουν ακάθαρτα πνεύματα τοϋ μεγέθους τοΰ GΟG -SΗΕΚLΑΗ, SΑΤΗΑRΙΕL, CΑΜCΗΙCΟΤΗ, ΜΑRΑΒSΕRΑR καί ΤΟGΑRΙΝΙ!  Ένας κι' ένας τού σκληρού πυρήνος τού Εωσφόρου! Κι’ όταν έρχονται αυτοί, οί 52 δαίμονες της παγίδος καταλαμβάνονται από φόβο καί τρόμο, τόσο φοβεροί είναι καί δι' αύτοΰς ακόμη τους «"Αρχοντες» αυτοί τοΰ σκότους!
Ή πρώτη τους δουλειά είναι νά στήσουν τον άόρατον χορό τους γύρω από τους χαρτοπαίζοντας και να ψάλουν τόν ειδικό ΰνμο χους, τόν όποιον θα προσπαθήσωμε νά παραθέσωμεν έν μεταφράσει κατωτέρω:

«Προς τή Δύση και τό Νότο,
»τό Βορρά κι' Άνατολή
»Τρέχουμε γοργά μαζί
»Μαϋρα, κόκκινα φοράμε
 »κι' αφειδώς παντοΰ  σκορπάμε
 »Τήν απάτη και μοιχεία,
 »τήν κλεψιά κι αυτοκτονία!
»Κι' ειν' τετράκις δεκατρία
»όλη μας ή συμμορία».
Δηλ. οι 52 δαίμονες.
(Σημείωσις: Στό πρωτότυπο κείμενο ή λέξις «τρέχουμε» αναφέρεται, ώς «καλπάζουμε σαν άλογα», ή λέξις «κλεψιά» ώς λαθροχειρία ή ταχυδακτυλουργική χαρτοκλοπή! Άλλα ας με συγχωρήσουν οι αναγνώστες μας, διότι απλώς θέλαμε να κάνωμε πιο εΰηχο το έν μεταφράσει κείμενο!)
Και ενώ αύτά συμβαίνουν άοράτως γύρω άπό τους χαρτοπαίζοντας , ή δαιμονική συνωμοσία καταστρώνεται! Ο GOG - SHEKLAH προστάζει.  «Δώσατε απόψε κέρδη στον Ιωάννη, ό όποιος έχει ειδικό φυλαχτό δικό μας!»
«Σήμερα πρέπει νά γλυκαθή ό Πέτρος με ένα καλό ποσό!»
«SΕΚΕΤ, δώστε στον Ανδρέα νά καταλάβη, οτι είσαι ή τύχη του! Το τυχερό χαρτί!»
"Αλλά, αγαπητοί αναγνώστες, μή νομίζετε, οτι σέ όλες τις περιπτώσεις της χαρτοπαιξίας προσέρχονται καϊ τά «μεγάλα αφεντικά» τοϋ Έωσφορικοϋ επιτελείου, διότι όταν προσέρχονται, τότε έκεΐ τάχιστα συμβαίνουν μεγάλα πράγματα ή ακριβέστερα ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ! "Αλλωστε οι 52 βασικοί «πρωταγωνισταί» είναι υπεραρκετοί!
Τά πάντα γύρω άπό τό τραπέζι τής χαρτοπαιξίας γίνονται ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΝ! Δεν έχει σημασία, εάν ό τάδε παίκτης «θυμάται» τά χαρτιά ή ακολουθεί κάποιο «σύστημα»! Έάν τό αποφασίσει ό ADRAMELEC και ή ΡATRΟΤΑ ή κάποιος άλλος διάβολος, ό φουκαράς θά πάει κατά.... διαβόλου, ό όποιος θά τον πάρη και θά... τόν σηκώση.'.
"Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όταν δια τους χαρτοπαίζοντας «ένδιαφέρθησαν» ακόμη μεγαλύτερα δαιμονικά πνεύματα,  τά όποια προσήλθαν, επειδή είχαν ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ άπό τους χαρτοπαίζοντας' Δηλαδή άνθρωποι, οί όποιοι έχασαν τεράστιες περιουσίες καϊ μπήκαν σε τεράστια χρέη, προκειμένου να σωθοΰν άπό τήν άτίμωσι και φυλακή, έκαναν έπίκλησι προς τα ειδικά ακάθαρτα πνεύματα και ήλθαν απευθείας σε επαφή με αυτά και έκλεισαν τρομακτική συμφωνία! "Εναντι της άπαρνήσεως τοΰ Θεοϋ και προσκυνήσεως τοΰ Εωσφόρου, κέρδη μεγάλα στά τυχερά παιγνίδια..
Το τέλος όμως όλων τών παρομοίων «συμφωνιών» είναι πάντοτε ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ! Το ένα άπό τά συμβαλλόμενα μέρη αιφνιδίως αναφλέγεται έν μέσω τρομερών πόνων και κραυγών, και καίγεται ως που νά μείνη μια χούφτα στάκτης μπροστά στα έκπληκτα μάτια τών θεατών... Καϊ τότε άντϊ νά βλασφημά πλέον τον Θεό, τον όποιον αρνήθηκε, καταριέται τους δαίμονας στους οποίους πουλήθηκε. Οί κραυγές πόνου, απελπισίας καϊ άγανακτήσεως θά ακούγονται ευκρινώς είς τόν τόπον τής αυτοαναφλέξεως έπϊ πολλές ακόμη ήμερες, ενώ ή ιατροδικαστική έξέτασις θά αποκαλύπτει και κάτι το περίεργον! Θά έχει καεί μόνον  το  σώμα,   χωρίς  νά  έχουν  καεϊ  τά ρούχα,   έσώρρουχα  ή τά  υποδήματα  του θύματος!
Έχομεν υπ" όψιν μερικές άπό τις συναφθείσες «συμφωνίες», όπως οι προαναφερθείσες. Είς τρεις έξ αυτών οί πελάτες ήταν ζωγράφοι και καλλιτέχνες, οί οποίοι είχαν αποθανατίσει τις μορφές των δαιμονικών πνευμάτων, μέ τά όποια είχαν υπογράψει «συμφωνητικά». Παρά το γεγονός, ότι καί οί τρεις άνηκαν δε διάφορες χώρες καί λαούς, ευρισκομένους σέ άπόστασι πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων μεταξύ τους, τά φιλοτεχνηθέντα άπό αυτούς σχέδια είναι καταπληκτικά όμοια! χάριν των αναγνωστών μας παραθέτωμεν μερικά άπό τά σχέδια αυτά!... αλλά αυτό μας οδηγεί καί σ' ένα άλλο συμπέρασμα! Ο ΚΑΘΕ ΔΑΙΜΩΝ έχει καί τη ιδική του μορφή, άδιάφορον αν μπορή να άλλάζη κατά βούλησιν!
Έρευνώντες τά αρχεία καί τον τύπον τών διαφόρων χωρών, σχετικά μέ την χαρτοπαιξία, ανακαλύψαμε ΧΙΛΙΑΔΕΣ περιπτώσεων, οί όποιες ομοιάζουν ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ μεταξύ τους!... Ίδοϋ μερικές έξ αυτών:

ΒΛΕΠΕ ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ -01

1) Καθόλα έντιμος αξιωματικός παρασυρθείς άπό το πάθος της χαρτοπαιξίας παίζει καί χάνει στα χαρτιά χρήματα της μονάδος του. Το γεγονός αυτό τον οδηγεί είς την ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!
2) Ή ίδια περίπτωσις με άλλον άξιωματικόν, ό όποιος δια νά καλύψη το γεγονός δέχεται να γίνη κατάσκοπος ξένης δυνάμεως. Τελικά συλλαμβάνεται καταδικάζεται είς ΘΑΝΑΤΟΝ, άφοϋ καθαιρείται!...
3) Χρηματιστής ή τραπεζίτης καταχράται χρήματα των πελατών, δια νά πλήρωση τά χρέη του λόγω, χαρτοπαιξίας! Δραπετεύει είς εξωτερικό.
4) Ταμίας τραπέζης ή μεγάλης εταιρίας καταχράται μεγάλα ποσά και εξαφανίζεται.  Άποχράται μεγάλα ποσά και εξαφανίζεται. Αποκαλύπτεται ότι είχε χρέη λόγω χαρτοπαιξίας!
5) Ταμίας Δημοσίου ταμείου αυτοκτονεί μετά την κατάχρησιν πολλών εκατομμυρίων,  τά όποια άπώλεσεν είς χαρτοπαικτικός λέσχας!
6) Γνωστός βιομήχανος έξετέλεσεν εντός χαρτοπαικτικής λέσχης την συζυγόν του και τον στενόν του φίλον. αύτοκτονήσας εν συνεχεία. Το ζεΰγος είχε 3 ανήλικα τέκνα, ό δε δολοφονηθείς ήτο επίσης έγγαμος πατήρ 2 τέκνων!
7) Ύπό των αρμοδίων αστυνομικών όργάνων έγένετο έφοδος είς το διαμέρισμα της πολυκατοικίας έπϊ ΐής όδοϋ .... αρ.... όπου συνελήφθησαν χαρτοπαίζοντες δημόσιοι υπάλληλοι και 2 τραπεζικοί.
8) Κατά την αιφνιδιαστική έρευνα της αστυνομίας (τμήμα Λεοχών) είς την 6ίλλαν τοΰ προαστείου τής πρωτευούσης είς την όδόν...ευρέθησαν σημαδεμένες   τράπουλες και
«πλαστά» ζάρια.  Ή έρευνα έγένετο κατόπιν καταγγελίας άπό τηλεφώνου, υπό ανωνύμου θύματος, τό όποιον άπώλεσεν άνω τών 3 εκατομμυρίων. "Ο ιδιοκτήτης καϊ οί θαμώνες   συνελήφθησαν.
9) Συνελήφθη ό περιπτεράς τής πλατείας... ό όποιος διέθετε σημαδεμένες τράπουλες παιγνιόχαρτων. Ως προκύπτει έκ των ανακρίσεων ό συλληφθείς ήτο μέλος μεγάλου δικτύου χαρτοκλεπτών!
10) "Υπό της υπηρεσίας  "Ηθών άνεκαλύφθείς την όδόν... κρυφόν κέντρον μαστρωπείας και μπαρπουτιέρα διευθυνομένη ύπό της γνωστής δια την δράσιν της Χ... ή Σ... ή Β. ή Ζ...., ή οποία καϊ άλλοτε άπησχόληοε  πολλάκις είς
διαφόρους ποινάς φυκακίοεως.
11) Είς την επαρχία... έπΐ της δημοσίας όδοϋ προς... άνεκαλύφθη προχθές κρυφόν χαρτοπαικτικόν έντευκτήριον. όπου εούχναζαν και παράνομα ζεύγη! Κοιτά τήν γενομένην έρευναν είς την άποθήκην καυσίμων εύρισκομένην είς
τήν αύλήν ευρέθησαν 320 γραμμάρια Ινδικής κανάβεως είς φούνταν!
Ασφαλώς, αγαπητοί άναγνώσται. παρόμοιες ειδήσεις θα έχετε διαβάσει ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ και θά συνεχίζετε νά τις διαβάζετε καθ" όλην τήν διάρκειαν της ζωή σας! Άλλα και σεις θά γνωρίζετε τώρα ότι ή ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ -ΜΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΡΝΕΙΑ συμβαδίζουν χέρι με χέρι στην εποχή μας. όπως συνεβάδιζαν άπό τής εμφανίσεως τής πρώτης χαρτοπαιξίας προ πολλών χιλιάδων ετών!
'Αλλά δυστυχώς ο,τι συμβαίνει μέ την πορνεία, συμβαίνει και μέ την χαρτοπαιξία και τά εν γένει τυχερά παιχνίδια! Και οί δυο αυτές κοινωνικές πληγές έχουν τεθεί υπό την υψηλήν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!! Καϊ ή πρώτη άπόδειξις αυτού είναι η ύπαρξις τών ειδικών "Υπηρεσιών Ηθών και Λεσχών είς ολα τά «Πολιτισμένα» Κράτη!! Έτσι ενώ ολοι έχουν την άναίδειαν νά φωνασκοΰν περί δήθεν ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητος τών δύο φύλων, δισεκατομμύρια γυναικών υφίστανται σήμερον την τρομερήν εκμεχάλλευοι τών σωματεμπόρων!
Το έπίσημον κράτος ενδιαφέρεται δια την χαρτοπαιξίαν έφόσον αύτη δέν κατα6άλει τόν υψηλόν φόρον. οπότε θεωρείται «έγκλημα». Το ίδιο επίσημο Κράτος ανοίγει καϊ συντηρεί Καζίνα και Λέσχες χαρτοπαιξίας, γιατί αυτές εξασφαλίζουν ΚΕΡΔΟΣ ! Σχήν εποχή μας υπάρχουν πόλεις, καϊ κράτη, τά όποια συντηρούνται από την ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ καί τά τυχερά παιγνίδια, όπως π.Χ. Λάς Βέγκας, Μοντε Κάρλο. Μονακό, κ.λ.π. κ.λ.π.
Τώρα χωρίς φόβο καϊ πάθος θά ύποβάλλωμε μία έρώτηαι προς ολους αυτούς οί όποιοι παριστάνουν παντού τους δήθεν προσχάτας τών λαών: ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΙΖΩΝΟΥΝ αυτές τις μεγάλες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΗΓΕΣ; Φταίει η "Αστυνομία; ΟΧΙ. Χίλιες φορές ΟΧΙ! Αυτή κατά το μέτρον τοΰ δυνατού πράττει παντού το καθήκον της είς το άκέραιον! Το κακό δεν ευρίσκεται κάν καϊ είς τά αρμόδια υπουργεία ή Κρατικές υπηρεσίες!
ΤΟ ΚΑΚΟ ΦΩΛΙΑΖΕΙ μέσα ατά Κοινοβούλια,   τα   όποια   ΔΕΝ   ΘΕΛΟΥΝ,   ΔΕΝ   ΤΟΛΜΟΥΝ   νά ψηφίσουν Νόμους εναντίον αυτών (και ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ) πληγών οί όποιες κατατυραννούν τους Λαούς.
"Οπως ή πορνεία δυσκόλως αναπτύσσεται άνευ ΜΑΣΤΡΩΠΩΝ, έτοι και ή χαρτοπαιξία και τά λοιπά τυχερά παιγνίδια δεν θά μπορούσαν νά πάρουν τίς τρομακτικές διαστάσεις, εάν έψηφίζοντο αυστηροί νόμοι έκριζώνοντες αυτά!
ΟΛΟΙ οί μαστρωποί και «διευθυνταί» κρυφών χαρτοπαικτικών λεσχών μετά τήν έκτισι τής ποινής των ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΡΙΜΥΤΕΡΟΙ!
Τι θά γινόταν όμως, εάν έψηφίζετο και έφηρμόζοντο ΠΟΙΝΕΣ ΙΣΟΒΙΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, και δια τίς δυο προαναφερθείσες Κοινωνικές καταστροφικές πληγές; Νά λοιπόν, που ΔΕΝ πρέπει να άποδίδομε ΟΛΕΣ τις ευθύνες είς άλλους, όταν φταίμε και εμείς ΟΙ ΙΔΙΟΙ δια πολλά άπό τα δεινά μας! ΔΕΝ υπήρξε ούτε και υπάρχει στις ημέρες μας Βουλή, ή οποία να μήν έχει είς τους κόλπους της, Παιδεραστάς, Κυναίδους, Λεσβίας, έκφυλους, χαρτοπαίκτας κ.λ.π. ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ; Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ! ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ! Μα μήπως δεν εγνωρίζαμε το ποιόν τους πριν τους στείλουμε ώς αντιπροσώπους μας στη Βουλή; Στις 89% των περιπτώσεων ή άπάντησις είναι ΝΑΙ.
Και τώρα ας έξετάσωμεν στο επόμενο Κεφάλαιο το πώς άντεμετωπίζει την κατάραν της χαρτοπαιξίας το επίσημο Κράτος και οι υπηρεσίες του, με τους οποίους και εμείς είμεθα
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ.
 


Δεύτερη σελίδα
Τρίτη σελίδα