www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Η Αγία Γραφή δεν περιέχει μύθους

Το περιστατικόν εδημοσιεύθη είς το τεύχος Ιουλίου 1970 του περιοδικού Avionics News (Αεροπορικά νέα), μηνιαίαν έκδοσιν της Aircraft Electronics Association Inc., η οποία εδρεύει είς Σαρασότα της Φλόριδας , ΗΠΑ (Sarasota ,Florida).

Εγνωρίζατε , ότι το διαστημικόν πρόγραμμα ασχολείται είς το να αποδείξη, ότι αυτό το οποίον έχει αποκληθή «μύθος» εις την Αγίαν Γραφήν είναι αληθές;
΄Ο κ. Harold Hill (Χάρολντ Χίλλ), Πρόεδρος της Curtis Engine Company (Εταιρία Κούρτις Έντζιν), έκ Βαλτιμόρης (Πολιτεία Μαίρυλαντ, Η.Π.Α.), και Σύμβουλος είς το διαστημικόν πρόγραμμα, διηγείται τα ακόλουθα:
Νομίζω, ότι ένα από τα πλέον εκπληκτικά πράγματα, τα οποία μας παρέχει σήμερον ο Θεός , συνέβη τελευταίως είς τους αστροναύτας μας και τους διαστημικούς επιστήμονας είς το Green Beld Md (Γκρήϊν Μπέλτ , της Πολιτείας Μαίρυλαντ). Αστροναύται και επιστήμονες προσεπάθουν να προσδιορίσουν την θέσιν του ηλίου, της σελήνης και των πλανητών εις τον διαστημικόν χώρον μετά 100 και 1000 έτη από τώρα. Πρέπει να γνωρίζωμεν την θέσιν αυτήν ,ώστε να μη αποστείλωμεν τεχνητούς δορυφόρους ,οι οποίοι θα συγκρουσθούν αργότερον επί τινος άστρου κατά την διάρκεια των περιστροφών του.
Οφείλομεν να καθορίσωμεν (προσδιορίσωμεν) την τροχιά των τεχνητών δορυφόρων ,λαμβάνοντες υπ’ όψιν την διάρκειαν της ζωής των και την προσεχή θέσιν των πλανητών ούτως ,ώστε να μην αποτύχη οριστικώς (will not bog down) η όλη προσπάθεια της αποστολής.
Προς τον σκοπόν αυτόν ετέθη εις λειτουργίαν ηλεκτρονικός υπολογιστής ,ο οποίος ήρχισε να καταμετρά δια μέσου των αιώνων τον χρόνον , πρό των ημερών και μετά τας ημέρας μας. (Σ.Μ. Τούτο έπρεπε να γίνη δια να καθορισθούν αι συντεταγμέναι των ουρανίων σωμάτων κατά τον ρούν των αιώνων).
Αιφνιδίως όμως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής «εμπλοκαρίσθη» (came to a halt).
Ο υπολογιστής εσταμάτησε και έδωσε κόκκινο σήμα , το οποίον εσήμαινεν , ότι συνέβαινε κάποιο λάθος ή ως προς τας πληροφορίας , που του έδωσαν , ή ως προς τα αποτελέσματα , τα οποία εξήγοντο , συγκρινόμενα προς τα δεδομένα (standards).
Οι χειριζόμενοι τον ηλεκτρονικόν υπολογιστήν εκάλεσαν τους τεχνικούς δια να τον ελέγξουν , αυτοί όμως μετά τον έλεγχον εβεβαίωσαν: «Είναι τέλειος».
Ο επικεφαλής των εργασιών της Ι.Β.Μ. ηρώτησε’ «τι συμβαίνει; τι δεν πηγαίνει καλά;»
Εις την ερωτησίν του οι επιστήμονες του Διαστημικού Κέντρου απήντησαν:
 «Λοιπόν , ευρήκαμεν ότι λείπει μια ημέρα από το διάστημα κατά τους παρελθόντας αιώνας. (Well, we have found there is a missing in space in elapsed time). Εις την αμηχανίαν των ήρχισαν να ξύνουν νευρικά το κεφάλι των και να τραβούν τα μαλλιά των. Αλλά δεν εύρισκαν απάντησιν.
 Ένας όμως εκ των μελών της ομάδας ,ο οποίος ήτο πιστός ,είπε κάποιαν στιγμήν, «ξέρετε ,όταν ήμουν μαθητής του Κατηχητικού Σχολείου ,μας είχαν είπει ,ότι ο ήλιος εστάθη ακίνητος είς τον ουρανόν».
 Οι συνάδελφοι του δεν τον επίστευσαν. Αφού όμως δεν είχαν άλλην απάντησιν είς το ανεξήγητον αίνιγμά των ,του είπαν: «Απόδειξέ μας αυτό πού λέγεις».
Εκείνος επήρε μίαν Αγίαν Γραφήν ,ανέτρεξε είς το βιβλίο του Ιησού του Ναυή, όπου ευρήκαν μιαν αρκετά περίεργον έκθεσιν δι’ οιονδήποτε, ο οποίος διαθέτει κοινόν νού. Εκεί , Ιησούς του Ναυή ι΄ 8-14 , ευρήκαν ότι ο Κύριος λέγει είς τον Ιησού του Ναυή: «Μη φοβηθής αυτούς (τους εχθρούς σου), είς γάρ τάς χείρας σου παραδέδωκα αυτούς’ ούχ υπολειφθήσεται εξ αυτών ουδείς ενώπιων ημών» (στίχος 8). Ο Ιησούς του Ναυή ενδιεφέρετο ,διότι έπρεπε να τελειώση την καταδίωξιν των εχθρών του ενόσω ήτο ημέρα’ εάν ήρχετο το σκοτάδι της νυκτός ,δεν θα επιτύγχανεν η καταδίωξις. Δι’ αυτό ο Ιησούς του Ναυή παρακάλεσε τον Κύριον να κάμη θαύμα ούτως , ώστε ο ήλιος να μείνει ακίνητος. («Και είπεν ο Ιησούς΄ στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών , και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών » στιχ.12). «Και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει (…) και έστη ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού΄ ού προεπορεύετο είς δυσμάς είς τέλος ημέρας μιάς΄ και ούκ εγένετο ημέρα τοιαύτη ουδέ το πρότερον ουδέ το έσχατον» (στιχ.13-14).
Και πράγματι΄ ο ήλιος εστάθη και η σελήνη έμεινε ακίνητος (…). Ο ήλιος έμεινε ακίνητος είς το μέσον του ουρανού. Δεν επροχωρούσε προς την δύση του επι μιαν ολόκληρην ημέραν. Μία τόσον περιφανής ημέρα , ώστε να ακούση ο Θεός τέτοιαν προσευχήν του ανθρώπου, δεν εφάνη ποτέ΄ ούτε κατά το πρόσφατο παρελθόν».
Κατόπιν τούτου ο διαστημικός επιστήμων είπεν: «Ιδού η μία ημέρα, η οποία μας λείπει». Η πληροφορία αυτή επρογραμματίσθη είς τον ηλεκτρονικόν υπολογιστήν, ο οποίος προέβη είς υπολογισμούς περί τον χρόνον, πού αναφέρετο το περιστατικόν. Ο υπολογιστής απήντησεν, ότι συνεφώνει , αλλ’ όχι ακριβώς.
Ο παρελθών χρόνος, ο οποίος έλειπε κατά την ημέραν, περί της οποίας ωμίλει το βιβλίον του Ιησού του Ναυή, δεν ήτο μια πλήρης ημέρα. Ήτο μόνον 23 ώρες και 20 λέπτα. Οι επιστήμονες ήνοιξαν και πάλιν την Αγίαν Γραφήν και εδιάβασαν μετά προσοχής το κείμενον. Παρετήρησαν λοιπόν, ότι είς το Εβραϊκό κείμενον «έως μιάς ολοκλήρου ημέρας». (Σ.Μ.Δηλαδή ο ήλιος εστάθη όχι ολόκληρον, όχι πλήρη ημέραν, αλλά περίπου μίαν ημέρα). Αι μικραί αυταί λέξεις της Αγίας Γραφής  « έως μιάς ολοκλήρου ημέρας »  είναι σπουδαίαι.
Εν τούτοις οι επιστήμονες παρέμεναν ακόμα είς απορίαν, διότι, εάν συνέχιζαν να λείπουν 40 λεπτά, θα αντιμετώπιζαν δυσχέρειες διά τα μελλοντικά 1000 έτη.
Έπρεπε να ευρεθούν τα ελλείποντα 40 λεπτά , διότι ο αριθμός αυτός θα επολλαπλασιάζετο πολλές φορές κατά την τροχιάν.
Αλλ’ ο πιστός επιστήμων (ο οποίος υπέδειξε το χωρίον από τον Ιησού του Ναυή) ενεθυμήθη επίσης, ότι κάπου γράφεται είς την Αγίαν Γραφήν, ότι ο ήλιος επέστρεψεν είς τα οπίσω. Οι συνάδελφοί του επιστήμονες τον ειρωνεύθηκαν, ότι έχασε το λογικόν του. Παρά ταύταν ήνοιξαν την Αγίαν Γραφήν και ανέγνωσαν από το 20όν κεφάλαιον του βιβλίου της Δ΄ Βασιλειών τους στίχους 9-11.
Εκεί αναφέρεται, ότι ο ετοιμοθάνατος βασιλεύς Εζεκίας εδέχθη την επίσκεψιν του προφήτου Ησαϊου, ο οποίος τον εβεβαίωσεν, ότι δεν θα αποθάνη ,αλλά θα ζήση. Ο Εζεκίας όμως δεν επίστευσεν είς τον λόγο του προφήτου και εζήτησεν αποδείξεις. Ποίαν απόδειξιν θα έχω, ότι θα με θεραπεύση ο Κύριος ; είπεν είς τον Ησαϊαν (στιχ.8). Και ο Ησαϊας του απήντησεν : Η σκιά του ηλιακού ωρολογίου θα προχωρήση δέκα βαθμίδες εμπρός ή δέκα βαθμίδες προς τα πίσω. (Σ.Μ. Το ηλιακόν ωρολόγιον, περί της σκιάς του οποίου γίνεται εδώ λόγος , ήτο μία ορθία στήλη, η οποία ήτο τακτοποιημένη είς σειράν βαθμίδων ούτως, ώστε η σκιά της στήλης αυτής να δεικνύη τας ώρας αναλόγως του που έπιπτεν η σκιά του ηλίου).
Εις την πρόταση του Ησαϊου ο Εζεκίας απήντησε : Δεν είναι και τόσον θαυμαστόν, εάν η σκιά του ηλίου προχωρήση «δέκα βαθμούς » προς τα εμπρός. Θαυμαστόν είναι η σκιά να υποχωρήση «δέκα βαθμούς είς τα οπίσω» (στιχ.10). Ο προφήτης Ησαϊας , συνεχίζει η Αγία Γραφή, παρακάλεσε τον Κύριον δια το θαύμα τούτο (ώστε να πεισθή ο βασιλεύς). Και το θαύμα έγινε! «Επέστρεψεν η σκιά εν τοίς αναβαθμοίς είς τα οπίσω δέκα βαθμούς », δηλ. η σκιά του ηλίου υπεχώρησεν είς τα σκαλοπάτια 10 βαθμούς προς τα οπίσω (στιχ.11). Δέκα βαθμοί αντιστοιχούν προς 40 λεπτά ακριβώς.  Ώστε 23 ώρες και 20 λεπτά του βιβλίου Ιησού του Ναυή , σύν 40 λεπτά του βιβλίου της Δ΄ Βασιλειών, συμπληρώνουν τας 24 ώρας , αι οποίαι έλειπαν. Τας ώρας αυτάς έπρεπε οι επιστήμονες να ενσωματώσουν εις τους υπολογισμούς των (they had to log in the iog book), ως την απωλεσθείσαν ημέραν του σύμπαντος ».
Και ο Χάρολντ Χίλλ καταλήγει : «Δεν είναι τούτο καταπληκτικόν ;  Ο Θεός μας προκαλεί σύγχυσιν εις τους επιστήμονας , διότι τους υποχρεώνει να αναγνωρίζουν την αλήθειαν Του» (Our God is rubbing their noses in His «truth». That is right).
Δια να πιστεύσωμεν εις την αληθείαν των θεόπνευστων λόγων της Αγίας Γραφής δεν έχομεν βεβαίως την ανάγκη της επιστήμης. Αλλ’ εν πάση περιπτώσει, όταν η επιστήμη –παρά την θέλησίν της ή εντελώς απροόπτως πολλάκις- επιβεβαιώνη την αλήθειαν της Αγίας Γραφής, είναι φυσικόν να δίδη αφορμήν μεγαλυτέρας δοξολογίας προς τον Θεό.
Δια τούτο καταχωρίσαμεν την πιστήν μετάφρασιν ενός καταπληκτικού γεγονότος, το οποίον έρχεται – όπως και πολλά άλλα – να αποδείξη την ιστορικήν αλήθειαν της Αγίας Γραφής.Τέστ 2...
Περισσότερα >>
Η χώρα απειλείται από ασύμμετρη απειλή
Οι άθικτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έχουν ανακαλυ ...
Περισσότερα >>