www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Έργο

    Κύριο έργο τοΰ διαβόλου, μετά τήν πτώση τον, είναι να εναντιώνεται συνεχώς στο θειο θέλημα. Μισεί θανάσιμα τά δημιουργήματα τοϋ Θεοϋ καί ιδιαίτερα τους ανθρώπους, τους πλασμένους «κατ’ εικόνα και καθ' όμοίωσιν» τοΰ Δημιουργού. Αποστάτης ό ίδιος, άφοϋ μέ δόλο παρέσυρε στην αποστασία καί τόν άνθρωπο, αγωνίζεται από τότε μέ κάθε τρόπο νά τόν κρατάει μα κριά από τόν Θεό.                                                              
Ό Χριστός, με τήν ενανθρώπηση Του, έδωσε στους ανθρώπους τή δυνατότητα οχι μόνο της επιστροφής στό «άρχαΐον κάλλος» αλλά καί της θεώσεως. Ό διάβολος, όμως, άν καί αδύναμος τώρα, συνεχίζει νά παρασύρει με δόλο τά αγαπημένα πλάσματα τοΰ Θεοϋ στην αμαρτία, προσπαθώντας με τόν τρόπο αυτό νά ματαιώσει τό άπολυτρωτικό έργο τοϋ Κυρίου. "Εχει κηρύξει, λοιπόν, εναντίον των ανθρώπων φοβερό καί αμείλικτο πόλεμο, όχι μόνο από μίσος, αλλά καί από φθόνο. Δεν μπορεί νά ανεχθεί τή δόξα καί τή θεία μακαριότητα πού περιμένει τους αγωνιστές. Γι' αυτό σπέρνει ανάμεσα τους τό κακό, τους παρακινεί στην αμαρτία καί τους εμπνέει τήν απιστία προς τήν αλήθεια καί τήν αγάπη τοϋ Θεοϋ. Σύμφωνα, μάλιστα, μέ μιά παραβολή τοΰ Ευαγγελίου, ό διάβολος είναι ό εχθρός πού έσπειρε ζιζάνια στον αγρό, όπου ό Κύριος έσπειρε καθαρό σιτάρι (βλ. Ματθ. 13:24-25).
Τό κακό συνιστά τήν καθημερινή τροφή τοΰ διαβόλου. Δεν σκέπτεται τίποτε άλλο καί δέν ικανοποιείται μέ τίποτε άλλο, παρά μόνο μ' αυτό. "Ετσι, κάθε κακό στον κόσμο είναι δικό του έργο. Οι φόνοι, οι πόλεμοι, οι μοιχείες, οι ακολασίες καί κάθε είδους αμαρτίες από τόν ϊδιο υποκινούνται. «Ό ποιών τήν άμαρτίαν εκ τοϋ διαβόλου εστίν, οτι άπ' αρχής ό διάβολος άμαρτάνει», λέει ό άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος (Α' Ίω. 3:8).
Ό μεταπτωτικός άνθρωπος βρίσκεται ανέκαθεν στό στόχαστρο τοϋ διαβόλου. Κύριο μέλημα τοϋ πονηροϋ είναι νά κρατάει τόν άνθρωπο στην πλάνη, μακριά από τήν αλήθεια τοΰ Θεοΰ. Γι' αυτό, όπως εξηγεί ό άγιος Ίουστίνος, παλαιότερα δίδαξε στους ανθρώπους τήν πολυθεία, ενώ τώρα επιχειρεί μέ χίλια-δυό τεχνάσματα νά κάνει τους πιστούς άπιστους καί νά κρατήσει τους άφώτιστους μακριά από τήν αλήθεια τοΰ Ευαγγελίου. Αυτό επιβεβαιώνει καί ό απόστολος Παΰλος, όταν λέει οτι «ό θεός τοϋ αιώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα τών απίστων εις τό μη αυγάσαι αυτοΐς τον φωτισμόν τοϋ ευαγγελίου της δόξης τον Χρίστου» (Β' Κορ. 4:4). "Ολοι όσοι δεν αποδέχονται τό Ευαγγέλιο, έχουν παγιδευθεϊ και τυφλωθεί άπό τό διάβολο, πού τους εξαναγκάζει πλέον νά κάνουν τό θέλημα του (Β' Τιμ. 2:26).
Μία άπό τίς σημαντικές δραστηριότητες των πονηρών πνευμάτων είναι και ή έναντίωσή τους στό έργο της Εκκλησίας, πού τους είναι μισητό, γιατί καταργεί τό δικό τους έργο. "Ετσι εξηγούνται οι αφάνταστες δυσκολίες, τά εμπόδια και τά προβλήματα πού δημιουργούν σ' οποίον θελήσει νά διακονήσει μέσα στό χώρο της Εκκλησίας. Ό σοφός Σειράχ προειδοποιεί: «Τέκνον, ει προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεώ, έτοίμασον την ψυχήν σου είς πειρασμόν» (2:1). "Αλλωστε, και ό απόστολος Παύλος στην ενέργεια τοΰ σατανά αποδίδει τίς περιστάσεις, πού εμπόδισαν τήν ποιμαντική του επίσκεψη στή Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λέει: «ΉΘελήσαμεν έλθεϊν προς υμάς, εγώ μεν Παϋλος και άπαξ και δίς. Και ένέκοψεν ημάς ό σατανάς» (Α' Θεσ. 2:18).Το ατύχημα
 ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ ...
Περισσότερα >>
Η βάπτιση του Χότζα
ΓΝΩΣΤΟΣ ΧΟΤΖΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΚΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ...
Περισσότερα >>