www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
Athens 2004    Athens 2004

Athens 2004    Athens 2004

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

ΑΘΗΝΑ 1896
Διάρκεια: 5 - 14 Σεπτεμβρίου Συμμετοχή: 13 χώρες, 285 αθλητές Αθλήματα: 9
Σύμφωνα με άλλους, οι πρώτοι αγώνες έγιναν από 25 Μαρτίου έως 3 Απριλίου. Ενδέχεται να είναι αυτές οι σωστές ημερομηνίες, διότι την προηγουμένη ημέρα, Κυριακή του Πάσχα, έγιναν τα αποκαλυπτήρια, από το διάδοχο του θρόνου, του ανδριάντα του εθνικού ευεργέτη Γ. Αβέρωφ, που είχε αναλάβει όλα τα έξοδα για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού σταδίου.
Την πρώτη ημέρα των αγώνων, ο κόσμος στο στάδιο ήταν πολύς και διεθνής. Το χαρακτηριστικό της ημέρας αυτής ήταν η καταρρακτώδης βροχή, κάτω από την οποία ο Τ. Φιλήμων, γεν. γραμματέας της οργανωτικής επιτροπής, χωρίς καπέλο ή ομπρέλα, εκφώνησε έναν ωραίο και μεγάλης διάρκειας λόγο. Τη δεύτερη ημέρα, μετά την έναρξη των αγώνων από το βασιλέα Γεώργιο, στο κέντρο του στίβου παρατάχθηκαν οι άνδρες της Φιλαρμονικής Αθηνών, της φρουράς Πατρών, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Λαυρίου. Επαιάνησαν για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό ύμνο του Σπύρου Σαμαρά, σε στίχους του Κωστή Παλαμά και έδωσαν το έναυσμα για τα αγωνίσματα της πρώτης ημέρας.
 Οι 44 αγώνες του προγράμματος έδωσαν πολλές και αξέχαστες συγκινήσεις στους θεατές της εποχής εκείνης. Η κορυφαία όμως στιγμή ήταν ο θρίαμβος του Σπύρου Λούη, στο Μαραθώνιο δρόμο. Από τότε, κανείς άλλος Έλληνας δεν έχει κερδίσει στο Μαραθώνιο. Η μεγαλύτερη και η πρώτη Ολυμπιακή νίκη Έλληνα, έκανε το Σπύρο Λούη ένα θρύλο. Ο Τύπος της εποχής περιγράφει τον τερματισμό:
" Εν τούτοις εντός του σταδίου επεκράτει εναγώνιος προσδοκία. Η ανυπομονησία πλέον δεν συγκρατείται από της 4 1/2 μ.μ. ότε υπελογίζετο ότι έμελλε να φθάση είς το στάδιο ο πρώτος δρομεύς, διότι ηγνοείτο η ώρα της εκκινήσεως. Αίφνης, προς άγνωστο πως, διαδίδεται από στόματος είς στόμα, η φήμη ότι φθάνει πρώτος ο Αυστραλιανός Φλακ. Την είδησιν εκόμισεν ο Γερμανός ποδηλατιστής Γκάιδριχ, θλίψις και κατήφεια ζωγραφείται είς όλα τα πρόσωπα και σιγή άκρα επικρατεί εκ της γενικής αποθαρρύνσεως. Αλλά η πλάνη δε διαρκεί πολύ. Είς το στάδιον φαίνεται εισερχόμενος κεκαλυμμένος υπό κονιορτού εκ της πολύωρου ιππασίας ο αφέτης του Μαραθωνίου δρόμου, όστις κατ' ευθείαν βαίνων  προς τους βασιλικούς θώκους αναγγέλλει ότι προηγείται  ο Λούης.  Η  είδησις διαδίδεται  αστραπηδόν  και  μία ουρανομήκης ζητωκραυγή αναπέμπεται από όλα τα στήθη, ενώ ταυτοχρόνως αντηχεί η βολή του τηλεβόλου η πιστοποιούσα την άφιξιν του'Ελληνος νικητού. Τότε πλέον ουδεμία παραίνεσις, ουδέν κέλευσμα ισχύει, όλοι όρθιοι εντείνουσι την προσοχήν προς την είσοδον. Η αυτή συγκίνησις επικρατεί και εκτός του σταδίου και ότε ο   διευθυντής   της   Αστυνομίας,   έφιππος  ερχόμενος   μετά   της ακολουθίας του απο της οδού Κηφισίας αναγγελει συγκεκινημενος και αυτός είς τα διαπυνθανόμενα πλήθη τα σταθμεύοντα είς την λεωφόρον Ηρώδου του Αττικού ότι ο νικητής είναι Έλλην, μυριόστομοι και παρατεταμένοι αντηχούσι ζητωκραυγαί. Μετά πάροδον λεπτών τινών άτινα, εφάνησαν αιώνες, κίνησις παρατηρείται είς την είσοδον του σταδίου. Σπεύδουσιν οι αξιωματικοί και τα μέλη της επιτροπής.
Τέλος φαίνεται εισερχόμενος ανήρ φέρων λευκήν περιβολήν, ηλιοκαής και κατάρρυτος υπό ιδρώτος.
 Είναι ο Λούης, ο νικητής του Μαραθωνίου δρόμου. Βαίνει κατάκοπος μεν, αλλ' όχι μέχρις εξαντλήσεως, τροχάδην δια του προς το δεξιόν σκέλος στίβου, παρακολουθούμενος υπό των μελών της Επιτροπής και των εφόρων ανευφημουντών. Ο Διάδοχος και ο βασιλόπαις Γεώργιος σπεύδουσι και συντρέχουσι μετ' αυτού ένθεν και ένθεν. 0 βασιλεύς, ότε ο δρομεύς έφθασε προ της σφενδόνης και προσκλίνει χαιρετών, εγείρεται και σείει επί πολλήν ώραν ενθουσιωδώς μετά ζωηράς συγκινήσεως το ναυτικόν του πηλίκιον. Τινές των υπασπιστών του ορμώσιν, εναγκαλίζονται τον δρομέα και τον ασπάζονται. Οι δύο βασιλόπαιδες, προσερχόμενου και του πρίγκηπος Νικολάου υπανεγείρουσι τον νικητήν ως εν θριάμβω. Οι επίσημοι ξένοι χειροκροτούσι συγκεκινημένοι.
Τι έγινε κατά την ώραν εκείνην είς το Στάδιο, η γραφίς αδυνατεί να περιγράψει. Ήδη, ο ναύτης ο εντεταλμένος την ανύψωσιν των σημαιών του ιστού, ευθύς ως είδε τον αριθμόν 17, ον έφερε επί του στήθους ο νικητής δρομεύς, έσπευσεν να σημείωση αυτόν και ν' αναπετάση την ελληνικήν σημαία, ης η θέα εξαγείρει θύελλαν ενθουσιασμού. Δονείται ο αήρ από τας νικητήριους κραυγάς, πίλοι ρίπτονται είς τον αέρα, σείονται μανδήλια, σείονται ελληνικαί σημαίαι, κεκρυμμέναι μέχρι της στιγμής εκείνης είς τα άδυτα των κόλπων.
 Ολόκληρος λαός έξαλλος πανηγυρίζει την νίκην του. Το πλήθος απαιτεί δια επιτακτικών κραυγών και αί μουσικαί ανακρούουν τον εθνικόν ύμνον. Η στιγμή είναι ιερά και απέναντι του μεγαλείου αυτής και οι παρευρισκόμενοι ξένοι κατανύσσονται και είς ποικίλας γλώσσας αντηχούν αί υπέρ της Ελλάδος επευφημίαι.
Ο Λούης οδηγήται είς το αποδυτήριον. Διήνυσεν την αττόστασιν των 40 χιλιομέτρων είς 2 ώρας, 58' και 50". Δεύτερος μετ' ολίγα λεπτά καταφθάνει ο Βασιλάκος και η εμφάνισίς του προκαλεί δευτέραν έκκρηξιν ενθουσιασμού.
Διήνυσεν ούτος την απόστασιν είς 3 ώρας, 6' και 3". Τρίτος φθάνει ο νεαρώτατος Αθηναίος Μπελόκας, όστις έδειξε την μεγαλυτέραν αντοχήν είς την κόπωσιν, διανύσας την απόστασιν είς 3 ώρας, 6' και 30". Τέταρτος ο Ούγγρος Κέλνερ, υστερήσας του Μπελόκα κατά 5".
Μετά την άφιξιν των δρομέων, τα επόμενα αγωνίσματα χάνουν το ενδιαφέρον των, και πολλοί των θεατών αναχωρούσιν".
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (11 χρυσά, 6 ασημένια, 2 χάλκινα), η Ελλάδα (10 χρυσά, 19 ασημένια, 18 χάλκινα) και η Γερμανία (7 χρυσά, 5 ασημένια, 3 χάλκινα). Στο σύνολο των μεταλλίων η Ελλάδα ήρθε πρώτη με 47 μετάλλια.
Οι Έλληνες Ολυμπιονίκες ήταν οι εξής:
Χρυσό μετάλλιο: Λεωνίδας Πύργος (ξίφος ασκήσεως διδασκάλων), Παντελής Καρασεβδάς (Τυφέκιο από 200 μ.), Ιωάννης Γεωργιάδης (σπαθασκία φιλάθλων), Ιωάννης Μητρόπουλος (κρίκοι), Νικόλαος Ανδρικόπουλος (αναρρίχησις επί κάλω), Σπύρος Λούης (μαραθώνιος δρόμος), Ιωάννης Φραγκούδης (πιστόλι από 25 μ.), Ιωάννης Μαλοκίνης (κολύμβηση ναυτών ΙΟΟμ), Γεώργιος Ορφανίδης (τυφέκιο από 300μ.), Αριστείδης Κωνσταντινίδης (μαραθώνιος ποδηλασίας).
Ασημένιο μετάλλιο: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος (δισκοβολία), Μιλτιάδης Γούσκος (σφαίρα), Κωλλέτης (ποδηλατοδρομία 100 χλμ.), Παναγιώτης Παυλίδης (τυφέκιο από 200 μ.), Τηλέμαχος Καράκαλος (σπαθασκία φιλάθλων), Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος (ομαδικό μονόζυγο - δίζυγο), Χαρίλαος Βασιλάκος (μαραθώνιος δρόμος), Γεώργιος Τσίτας (πάλη), Γεώργιος Ορφανίδης (πιστόλι από 25 μ.), Ευστάθιος Χωραφάς (κολύμβηση 100μ.), Αντώνιος Πεπανός (κολύμβηση 500 μ.), Ιωάννης Ανδρέου (κολύμβηση 1.200 μ.), Σταμάτιος Νικολόπουλος (ποδηλασία 2.000 μ. και ποδηλασία ένα γύρο), Δ. Κάσδαγλης (τέννις), Δ. Κάσδαγλης - Δ. Πετροκόκκινος (διπλό τέννις), Θωμάς Ξενάκης (αναρρίχησις επί κάλω), Ιωάννης Φραγκούδης (τυφέκιο).
Χάλκινο μετάλλιο: Ιωάννης Περσάκης (άλμα τριπλούν), Περικλής Πιεράκος - Μαυρομιχάλης (σπάθη), Γεώργιος Παπασιδέρης (σφαίρα), Σωτήριος Βερσής (άρση βαρών με δύο χέρια), Αλέξανδρος Νικολόπουλος (άρση βαρών με ένα χέρι), Δημήτρης Γολέμης (800 μ.), Αριστόβουλος Πετμεζάς (ιππικό εφαλτήριο), Πέτρος Περσάκης (κρίκοι), Νικόλαος Μαυράκης (περίστροφο από 25 μ.) Ευάγγελος Δαμασκός (άλμα επί κοντώ), Σπύρος Μπελόκας (μαραθώνιος δρόμος), Στέφανος Χριστόπουλος (πάλη), Νικόλαος Τρικούπης (τυφέκιο από 200 μ.), Νικόλαος Μωράκης (στρατιωτικό πιστόλι), Πέτρος Μέσσας (μονόζυγο), Ευστάθιος Χωραφάς (κολύμβηση 1.200 μ. και κολύμβηση 500 μ.).
Το Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο που έγινε στο Παρίσι το 1894, το οποίο αποφάσισε την αναβίωση των Ολυμπιακών αγώνων, ανέθεσε το διοικητικό έλεγχο και την οργάνωση τους σε μια επιτροπή που έφερε το όνομα Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Η πρώτη ΔΟΕ αριθμούσε 14 μέλη, ενώ σήμερα αριθμεί περίπου 105 μέλη. Το Δ.Σ της ΔΟΕ αποτελείται από 11 μέλη. Η ΔΟΕ αναθέτει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων σε πόλη -και όχι σε χώρα-6 χρόνια πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων μετά από ειδική ψηφοφορία. Οι υποψήφιες πόλεις πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από τη ΔΟΕ. Η Επιτροπή έχει καθορίσει το τελετουργικό με βάση το οποίο διεξάγονται οι αγώνες, ενώ μετά από πρόταση του Πιερ ντε Κουμπερτέν, το 1914, καθόρισε και την Ολυμπιακή σημαία. Η σημαία είναι λευκή και περιλαμβάνει στο κέντρο της πέντε συνδεδεμένους κύκλους με διαφορετικά χρώματα: μπλε, κίτρινο, μαύρο, πράσινο, κόκκινο. Οι κύκλοι συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους που ενώνονται με το Ολυμπιακό πνεύμα.
ΣΤΟ συνέδριο, λοιπόν, του Παρισιού, αποφασίσθηκε η διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα (1896) και των δεύτερων στο Παρίσι (1900). Στη διάρκεια της ΙΟΟετίας 1900-2000 αποφασίστηκε να διεξαχθούν 26 Ολυμπιακοί αγώνες. Τρεις διοργανώσεις, αυτές του 1916, του 1940 και του 1944 ματαιώθηκαν, λόγω των παγκοσμίων πολέμων. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 26 αυτών Ολυμπιάδων είναι τα ακόλουθα:


II ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 1900
Διάρκεια: 14 Μαΐου - 28 Οκτωβρίου
Συμμετοχή: 20 χώρες, 1.066 αθλητές 
 Αθλήματα: 14
Διάρκεια 6 μηνών είχε η 2η Ολυμπιάδα στο Παρίσι που κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Παρά τη μεγάλη συμμετοχή χωρών και αθλητών, καθώς και τις ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις των νικητών, ο αριθμός των θεατών δεν ξεπέρασε τις 2-3 χιλιάδες σε καθημερινή βάση, αφού δεν υπήρχε στάδιο για να στεγάσει περισσότερους. Το μεγάλο λάθος των διοργανωτών ήταν ότι οι αγώνες έγιναν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός Γάλλων φιλάθλων ενέταξε το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός στις υπόλοιπες εμπορικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι χώροι διεξαγωγής των αγώνων δεν είχαν τις κατάλληλες υποδομές. Εξαιτίας του δυσάρεστου κλίματος που είχε επικρατήσει, ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή, προκειμένου να αποφύγει να χρεωθεί την αποτυχία. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του: "Καλή η προσπάθεια, ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι επρόκειτο περί Ολυμπιακών αγώνων".
 τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Γαλλία (29 χρυσά, 41 ασημένια, 32 χάλκινα), οι ΗΠΑ (20 χρυσά, 14 ασημένια, 19 χάλκινα) και η Μ. Βρετανία (17 χρυσά, 8 ασημένια, 10 χαλκινα).
Από ελληνικής πλευράς ο δισκοβόλος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος ήρθε 4ος με 34,15 μ., ενώ ο Γιάννης Γεωργιάδης και ο Τηλέμαχος Καράκαλος αποκλείστηκαν από τους κριτές στο αγώνισμα της ξιφασκίας.


ΙΙΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ- ΣΕΝΤ ΛΟΥΪΣ 1904
Διάρκεια: 1 Ιουλίου – 29 0κτωβρίου
Συμμετοχή:  11 Χώρες , 496 αθλητές
Αθλήματα:  17
Την ίδια τύχη με την Ολυμπιάδα του Παρισιού είχε και η 3η Ολυμπιάδα στο Σεντ Λούις. Η μικρή συμμετοχή αθλητών, αφού οι μετακινήσεις για τόσο μεγάλες αποστάσεις ήταν πολύ δύσκολες εκείνη την εποχή, η μεγάλη διάρκεια (4 μήνες), οι οργανωτικές αυθαιρεσίες, καθώς και το περιορισμένο ενδιαφέρον των φιλάθλων, καθώς η Ολυμπιάδα αποτελούσε ξανά μέρος εμπορικής έκθεσης, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά.
Οι οργανωτές συμπεριέλαβαν εκτός προγράμματος αγωνίσματα για παιδιά σχολικής ηλικίας, αλλά και για ιθαγενείς (ινδιάνους Σιού κ.λπ.), τα οποία όμως δεν αποτελούσαν Ολυμπιακά αθλήματα. Παράλληλα, δεν πραγματοποίησαν τελετές έναρξης και λήξης των αγώνων. Όλα αυτά ανάγκασαν το βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν να δηλώσει: "Οι αγώνες δεν είχαν καμία ομορφιά. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμιά διάθεση να τους παρακολουθήσω", ενώ για τα εκτός προγράμματος αγωνίσματα συμπλήρωσε: "Μόνο στις ΗΠΑ θα τολμούσαν ποτέ να βάλουν στο πρόγραμμα τους τέτοια αγωνίσματα. Για τους Αμερικανούς όλα είναι επιτρεπτά".
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (80 χρυσά, 86 ασημένια, 72 χάλκινα), η Γερμανία (5 χρυσά, 4 ασημένια, 6 χάλκινα) και η Κούβα (5 χρυσά, 3 ασημένια, 3 χάλκινα).
Η ελληνική συμμετοχή στέφθηκε με επιτυχία, αφού ο Περικλής Κακούσης κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών με δύο χέρια σηκώνοντας 111,67 κιλά, ενώ ο Νικόλαος Γεωργαντάς ήρθε τρίτος στη δισκοβολία με 37,38 μ.


ΜΕΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΘΗΝΑ 1906
Διάρκεια 22Απριλίου-5 Μαίου
Συμμετοχή 17 Χώρες , 917 Αθλητές-Αθλήματα 11
Η ιδέα για τη μόνιμη τέλεση των αγώνων στην Αθήνα παρουσιάστηκε από την επομένη της λήξης των αγώνων του 1896, αλλά αμέσως αντιτάχθηκε ο βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Μετά την αποτυχία όμως των Ολυμπιάδων του Παρισιού και του Σεντ Λούις αποφασίστηκε να διοργανωθούν αγώνες στην Αθήνα, για να γιορτασθούν τα δέκα χρόνια
από την αναβίωση, χωρίς να αναγνωρίζονται επίσημα από τη ΔΟΕ. Τους αγώνες παρακολούθησαν περίπου 60.000 θεατές μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι είχαν συγκεντρωθεί στη γύρω περιοχή. Οι αθλητές εγκαταστάθηκαν στο Ζάππειο, που έγινε το πρώτο Ολυμπιακό χωριό. Η οργάνωση ήταν υποδειγματική.
Οι τρεις πρώτες
χώρες σε μετάλλια ήταν: η Γαλλία (15 χρυσά, 9 ασημένια, 16 χάλκινα), οι ΗΠΑ (12 χρυσά, 6 ασημένια, 5 χάλκινα) και η Ελλάδα (8 χρυσά, 13 ασημένια, 13 χάλκινα).
Ιστορική έχει μείνει η εμφάνιση του Έλληνα αρσιβαρίστα Δημήτρη Τόφαλου, ο οποίος πήρε το χρυσό μετάλλιο σηκώνοντας βάρος 142,800 κιλά.
 

 IV  ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
Διάρκεια  6 Μαίου-29 Οκτωμβρίου
Συμμετοχή: 22 χώρες, 2.059 αθλητές -Αθλήματα: 24
Αρχικά, τη διοργάνωση της IV Ολυμπιάδας είχαν αναλάβει οι Ιταλοί για την πόλη της Ρώμης. Επειδή όμως η έκρηξη του Βεζούβιου το 1906 προξένησε μεγάλες καταστροφές, η Ιταλία κατέθεσε την εντολή και έτσι οι αγώνες ανατέθηκαν στο Λονδίνο. Αν και το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας ήταν μικρό, εν τούτοις κατασκευάστηκαν οι απαραίτητοι χώροι για τη φιλοξενία των αγώνων. Δεν έλειψαν και εδώ όμως τα διάφορα παρατράγουδα. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των αγώνων η βροχή ταλαιπώρησε αθλητές και θεατές, η μεροληπτική τακτική των Άγγλων κριτών εκνεύρισε όλους τους μετέχοντες, ενώ προκειμένου τα εγγόνια του βασιλέα να παρακολουθήσουν τους μαραθωνοδρόμους από τον πύργο του Ουϊνδσορ επιμηκύνθηκε ο μαραθώνιος δρόμος στα 42.195 μ. Συγκλονιστική ήταν η συμμετοχή του Ιταλού μαραθωνοδρόμου Πιέτρο Ντοράντο, ταξιτζή στο επάγγελμα, ο οποίος λίγο πριν φθάσει στο τέρμα εξαντλημένος από την διαδρομή έπεσε κάτω. Οι Αγγλοι κριτές έτρεξαν να τον βοηθήσουν και έτσι υποβασταζόμενος κατάφερε να κόψει το νήμα. Στη συνέχεια μπήκε στο στάδιο ο Αμερικανός Τζον Χέινς και μετά από ένσταση της Αμερικανικής ομάδας ανακηρύχθηκε αυτός νικητής. Ο Ντοράντο οδηγήθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο, ενώ μετά από δύο ημέρες, αφού πλέον είχε συνέλθει, παραπονέθηκε στους κριτές γιατί δεν τον άφησαν να τερματίσει μόνος του. Παρόλα αυτά ο Ντοράντο πήρε τη ρεβάνς από τον Χέϊνς σε άλλους δύο αγώνες, στη Νέα Υόρκη το 1909.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Μ. Βρετανία (56 χρυσά, 50 ασημένια, 39 χάλκινα), η Σουηδία (8 χρυσά, 6 ασημένια, 11 χάλκινα) και η Γαλλία (5 χρυσά, 5 ασημένια, 9 χάλκινα).
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με επιτυχία από τον Κωστή Τσικλητήρα που κέρδισε δύο ασημένια μετάλλια στο μήκος (3,23 μ.) και στο ύψος άνευ φοράς, καθώς και από το Μιχάλη Δώριζα που πήρε ασημένιο μετάλλιο στον ελεύθερο ακοντισμό με 51,36 μ.
 

V ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
Διάρκεια: 29 Ιουνίου - 22 Ιουλίου Συμμετοχή: 28 χώρες, Aθλήματα 16
Άψογη σε όλα χαρακτηρίστηκε η διοργάνωση αυτών των Ολυμπιακών αγώνων τόσο ώστε να θεωρείται ότι προσέγγισε περισσότερο από τις προηγούμενες τα οράματα του Πιέρ ντε Κουμπερτέν. Νέα αγωνίσματα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα -κολύμβηση γυναικών, μοντέρνο πένταθλο (σκοποβολή, κολύμβηση, ξιφομαχία, ιππασία, ανώμαλος δρόμος)- ενώ οι αθλητές ήταν καλύτερα προπονημένοι, γι' αυτό και υπήρξαν αξιόλογες επιδόσεις. Καλύτερος αθλητής των αγώνων αναδείχθηκε ο Τζιμ θορπ, Αμερικανός ινδιάνικης καταγωγής, ο οποίος κέρδισε με ιδιαίτερη ευκολία το δέκαθλο και το πένταθλο των αγώνων. Όταν όμως αποκαλύφθηκε ότι είχε συμμετάσχει σε επαγγελματικούς αγώνες μπέϊζμπολ (όπου πήρε 25 δολάρια) τότε το όνομα του αφαιρέθηκε από τη λίστα των Ολυμπιονικών. 0 Θορπ δικαιώθηκε το 1982, μετά το θανατό του -είχε πεθάνει το 1953 από ανακοπή καρδιάς- και η ΔΟΕ τού απέδωσε τα μετάλλια που δικαιούταν.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σουηδία (24 χρυσά, 24 ασημένια, 17 χάλκινα), οι ΗΠΑ (23 χρυσά, 19 ασημένια, 19 χάλκινα ) και η Μ. Βρετανία (10 χρυσά, 15 ασημένια, 16 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς έλαμψε ξανά το άστρο του Κωστή Τσικλητήρα που πήρε χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς με άλμα 3,37 μ., καθώς και χάλκινο μετάλλιο στο ύψος άνευ φοράς με 1,55μ. Ο Τσικλητήρας με τη συμμετοχή του στις Ολυμπιάδες του Λονδίνου και της Στοκχόλμης χάρισε στην Ελλάδα 4 Ολυμπιακά μετάλλια. Πέθανε το 1913 από μηνιγγίτιδα σε ηλικία 25 ετών, ενώ υπηρετούσε την πατρίδα στην πρώτη γραμμή των Βαλκανικών πολέμων.


VI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916
Η έκτη Ολυμπιάδα είχε αποφασισθεί να γίνει στο Βερολίνο το 1916. Οι Γερμανοί είχαν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να κατασκευάσουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, εντούτοις οι αγώνες ματαιώθηκαν λόγω του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου που ξέσπασε το 1914 και κράτησε ως το 1918. Παρόλα αυτά, η Ολυμπιάδα αυτή έμεινε στην ιστορία ως έκτη, προκειμένου να μη διαταραχθεί η σειρά.


VII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
Διάρκεια: 20 Απριλίου - 12 Σεπτεμβρίου Συμμετοχή: 29 χώρες, 2.542 αθλητές
Η Ολυμπιάδα της Αμβέρσας που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου πολέμου χαρακτηρίστηκε από έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Από τους αγώνες αποκλείστηκαν οι χώρες που προκάλεσαν τον πόλεμο (Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία, Βουλγαρία, Τουρκία). Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε η Ολυμπιακή σημαία με τους 5 κύκλους, που συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους, καθώς και ο Ολυμπιακός όρκος των αθλητών: "Ορκιζόμαστε να είμαστε έντιμοι αγωνιστές κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες και να σεβόμαστε τους κανονισμούς. Συμμετέχουμε με ιπποτικό πνεύμα προς τιμήν των χωρών μας και για την καλή φήμη των σπορ".
Κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε ο Φινλανδός δρομέας Πάαβο Νούρμι, που νίκησε στα ΙΟ.ΟΟΟμ. Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (41χρυσά, 27 ασημένια, 28 χάλκινα), η Σουηδία (19 χρυσά, 20 ασημένια, 24 χάλκινα) και η Μ. Βρετανία (15 χρυσά, 15 ασημένια, 13 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς διακρίθηκε η ομάδα της σκοποβολής (αποτελούμενη από τους Α. θεοφιλάκη, Ι θεοφιλάκη, Γ. Μωραϊτίνη, Γ. Βαφειάδη και Ι. Ζάππα), που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις βολές από 30 μ.


VIII  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 1924
Διάρκεια: 3 Μαΐου - 27 Ιουλίου Συμμετοχή: 44 χώρες, 2.986 αθλητές Αθλήματα: 18
Μετά την αποτυχημένη διοργάνωση των αγώνων στο Παρίσι το 1900, ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν πέτυχε να δοθεί η εντολή στην πόλη αυτή και για δεύτερη φορά, με αφορμή τα 30 χρόνια από την ίδρυση της ΔΟΕ. Στους αγώνες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν αυτή τη φορά η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Βουλγαρία, ενώ η Γερμανία αποκλείστηκε ξανά.
Κορυφαίος αθλητής αναδείχθηκε και εδώ ο Φινλανδός Πάαβο Νούρμι, ο οποίος πήρε άλλα δύο χρυσά μετάλλια κατακτώντας μέσα σε μια ώρα δύο νίκες στα 1.500 μ. και τα 5.000 μ. Παράλληλα, στην κολύμβηση ο θρυλικός κινηματογραφικός Ταρζάν, ο Τζόνι Βαϊσμίλερ κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στα 100 μ. (ο πρώτος αθλητής με χρόνο στα 59") και 400 μ. ελεύθερο.
Από τους αγώνες αυτούς καθιερώνεται και η τελετή λήξης των αγώνων με την έπαρση τριών σημαιών, της ελληνικής ως χώρα που γέννησε την Ολυμπιάδα, της χώρας που τους διοργανώνει, καθώς και της χώρας που θα διοργανώσει την επόμενη Ολυμπιάδα. Επίσης, ακούγεται για πρώτη φορά το Ολυμπιακό σύνθημα "ατ.ίυ$-3ΐίίυ.5-τοΐ'τ.ίυ5", που εμπνεύστηκε ο Γάλλος μοναχός Ανρί Ντιτόν.
Παράλληλα με τους αθλητικούς αγώνες, έγιναν και καλλιτεχνικοί, όπου ο γλύπτης Κώστας Δημητριάδης πήρε το χρυσό μετάλλιο για το έργο του "Δισκοβόλος" (αντίγραφο του έργου βρίσκεται σήμερα μπροστά στο Παναθηναϊκό στάδιο).
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (45 χρυσά, 27 ασημένια, 27 χάλκινα), η Φινλανδία (14 χρυσά, 13 ασημένια, 10 χάλκινα) και η Γαλλία (13 χρυσά, 15 ασημένια, 10 χάλκινα).


IX ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
Διάρκεια: 28 Ιουλίου - 12 Αυγούστου Συμμετοχή: 46 χώρες, 3.015 αθλητές Αθλήματα: 17
Για πρώτη φορά μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο προσκαλείται η Γερμανία. Επίσης, για πρώτη φορά παρελαύνει πρώτη η ελληνική ομάδα τιμής ένεκεν. Ο βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν έχει παραιτηθεί 3 χρόνια πριν από πρόεδρος της ΔΟΕ, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος, ενώ την θέση του έχει πάρει ο Βέλγος Μπαϊλέ Λατούρ.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ένα στάδιο 40.000 θέσεων, που διέθετε στίβο με περίμετρο 400 μ., ο οποίος καθιερώθηκε και για όλα τα Ολυμπιακά στάδια. Διακρίθηκαν οι Καναδέζες αθλήτριες Ρόζενφελντ και Σμιθ που κέρδισαν χρυσό μετάλλιο στη σκυταλοδρομία 4 χ 100 μ., καθώς και ασημένιο και χάλκινο αντίστοιχα στα 100 μ. Μορφή των αγώνων και πάλι ο Πάαβο Νούρμι που μέσα σε μια ώρα κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στα 1.500 μ. και στα 5.000 μ. Επίσης, για πρώτη φορά το μαραθώνιο δρόμο κερδίζει μαύρος αθλητής, ο Ελ Κουάφι, αλγερινής καταγωγής, ο οποίος αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γαλλίας.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν οι ΗΠΑ (22 χρυσά, 18 ασημένια, 16 χάλκινα), η Γερμανία (10 χρυσά, 7 ασημένια, 14 χάλκινα) και η Φινλανδία (8 χρυσά, 8 ασημένια, 9 χάλκινα).


Χ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932
Διάρκεια: 31 Ιουλίου - 7 Αυγούστου Συμμετοχή: 37 χώρες, 1.408 αθλητές Αθλήματα: 17
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε στάδιο 105.000 θέσεων, ενώ τα αγωνίσματα παρακολούθησαν περίπου 1,5 εκατ. θεατές. Νεωτερισμοί που καθιερώνονται και στις υπόλοιπες Ολυμπιάδες είναι η αυτόματη χρονομέτρηση, το φωτο-φίνις και οι διευκολύνσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για την καλύτερη κάλυψη των αγώνων.
Αν και ο αριθμός των αθλητών ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τις προηγούμενες Ολυμπιάδες (λόγω μεγάλης απόστασης και σημαντικών εξόδων), εν τούτοις οι αγώνες είχαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σημειώθηκαν πολλά ρεκόρ. 0 Αργεντινός εφημεριδοπώλης Χουάν Κάρλος Ζαμπάλα νίκησε στο μαραθώνιο δρόμο σε 2 ώρες 31' και 36". Η Ιαπωνία νίκησε σε 5 από τα 8 αγωνίσματα της κολύμβησης. Ο Ιταλός Νέρι κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια στη γυμναστική. Επίσης, οι τρεις γιοι του μέσο-ολυμπιονίκη στη δισκοβολία το 1906 Φινλανδού Βέρνερ Γιάρβινεν διακρίθηκαν σε διαφορετικά αγωνίσματα κερδίζοντας ο Μάτυ το χρυσό στον ακοντισμό με 72,71 μ., ο Ακίλες το ασημένιο στο δέκαθλο με 8.462 βαθμούς και ο Κάρλο την τέταρτη θέση στη σφαιροβολία. Ο Πάαβο Νούρμι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει και δέκατο χρυσό μετάλλιο, αφού αποκλείστηκε από τους αγώνες, επειδή κατηγορήθηκε ότι είχε πάρει περισσότερα οδοιπορικά από αυτά που έπρεπε από Γερμανούς διοργανωτές κάποιων αγώνων.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (41 χρυσά, 32 ασημένια, 31 χάλκινα), η Ιταλία (12 χρυσά, 12 ασημένια, 12 χάλκινα) και η Γαλλία (10 χρυσά, 5 ασημένια, 4 χάλκινα).
 


XI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
Διάρκεια: 2 - 16 Αυγούστου. Συμμετοχή: 49 χώρες, 4.069 αθλητές. Αθλήματα: 22.
Οι αγώνες οργανώθηκαν από το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ, που εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για την προπαγάνδα της ιδεολογίας του. Αν και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έγιναν προσπάθειες για την απομόνωση του εβραϊκού στοιχείου, εν τούτοις μετά την απειλή  Γαλλίας και Αμερικής ότι δε θα συμμετάσχουν στους αγώνες, δόθηκαν εγγυήσεις ότι δεν θα γίνει καμιά διάκριση εναντίον των Εβραίων και των μαύρων. Βέβαια ο Χίτλερ δε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ένας μαύρος Αμερικανός ο Τζέσε Όουενς, θα κέρδιζε στην Ολυμπιάδα αυτή 4 χρυσά μετάλλια (100 μ., 200 μ., μήκος και 4 χ 100 μ.) και μάλιστα στο άθλημα του μήκους θα υπερείχε του Γερμανού Λογκ. 0 Όουενς γκρέμισε με μιας τις "επιστημονικές" θεωρίες και τα οράματα του Αδόλφου Χίτλερ για τη φυλετική υπεροχή της Αρείας Φυλής.
Η καινοτομία της Ολυμπιάδας αυτής είναι η μεταφορά της Ολυμπιακής φλόγας από την αρχαία Ολυμπία, όπου και άναψε από τις ακτίνες του ήλιου. 3.750 λαμπαδηδρόμοι κράτησαν τη δάδα από την Ελλάδα μέχρι το Βερολίνο διασχίζοντας ενδιάμεσα τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ουγγαρία, την Αυστρία και την Τσεχοσλοβακία. Ο πρώτος λαμπαδηδρόμος στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων ήταν ο Έλληνας Κώστας Κονδύλης. ΣΤΟ Βερολίνο ήταν παρών και ο Σπύρος Λούης, ο οποίος προσέφερε ένα κλαδί ελιάς στο Χίτλερ. Χαρακτηριστικό της έντασης που υπήρχε κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης ήταν ότι οι Αμερικανοί αθλητές παρήλασαν χωρίς να χαιρετήσουν το Χίτλερ, ενώ οι Βρετανοί έστρεψαν αλλού το κεφάλι τους. Παρόλα αυτά, οι αγώνες από οργανωτικής και αγωνιστικής πλευράς χαρακτηρίστηκαν υποδειγματικοί.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν η Γερμανία (33 χρυσά, 26 ασημένια, 30 χάλκινα), οι ΗΠΑ (24 χρυσά, 20 ασημένια, 12 χάλκινα) και η Ουγγαρία (10 χρυσά, 1 ασημένιο, 5 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς ο Χρήστος Μάντικας πήρε την 6η θέση στο δρόμο 400 μ. με εμπόδια.XII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΤΟΚΙΟ 1940
Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του Β1 Παγκοσμίου Πολέμου.


XIII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 1944
Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
 

XIV ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
Διάρκεια: 29 Ιουλίου - 14 Αυγούστου Συμμετοχή: 59 χώρες, 4.468 αθλητές Αθλήματα: 18
 Αν και το Λονδίνο δεν είχε συνέλθει ακόμη από τις καταστροφές που είχαν προκαλέσει οι βομβαρδισμοί των Γερμανών, κατόρθωσε να παρουσιάσει μια αξιόλογη αθλητική διοργάνωση. Τους αγώνες παρακολούθησαν 2 εκατομμύρια θεατές, ενώ για πρώτη φορά υπήρξε τηλεοπτική κάλυψη.
Μορφές των αγώνων ήταν ο Αμερικανός Μπομπ Ματαίας, νικητής του δεκάθλου και η Ολλανδέζα Φάνι Κοέν που πήρε 4 χρυσά μετάλλια. Δραματική ήταν η κούρσα του μαραθώνιου δρόμου, όπου 3 αθλητές μπήκαν στο στάδιο με τελικό νικητή στα τελευταία μέτρα τον Αλγερινό Ντέλφο Καμπρέρα.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (38 χρυσά, 27 ασημένια, 19 χάλκινα), η Σουηδία (16 χρυσά, 11 ασημένια, 17 χάλκινα) και η Γαλλία (10 χρυσά, 6 ασημένια, 13 χάλκινα)
κινα).
 


XV ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
Διάρκεια: 14 Ιουλίου - 3 Αυγούστου Συμμετοχή: 69 χώρες, 6.870 αθλητές Αθλήματα: 17
Η διοργάνωση του Ελσίνκι συνέπεσε με την εποχή που άρχιζε ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται στους αγώνες η Σοβιετική Ένωση, οι αθλητές της οποίας εγκαθίστανται σε ξεχωριστό Ολυμπιακό χωριό μαζί με τους αθλητές της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Τσεχοσλοβακίας. Την τελετή έναρξης παρακολούθησαν 72.000 θεατές, που με συγκίνηση είδαν τον Πάαβο Νούρμι να ανάβει την Ολυμπιακή φλόγα και να απαγγέλει τον όρκο των Αγώνων.
Κορυφαίοι αθλητές των αγώνων ήταν ο Τσεχοσλοβάκος Εμίλ Ζάτοπεκ, που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια στους δρόμους αντοχής σημειώνοντας νέα ρεκόρ στα 5.000 μ. με 16.06.6, στα 10.000 μ. με 29.17.0 και στο μαραθώνιο δρόμο με 2 ώρες 23.03 (για τον τρόπο που έτρεχε το χαρακτήρισαν ως "άνθρωπο ατμομηχανή"), ο Αμερικανός Τζακ Ντέιβις που αν και έπασχε από πολιομυελίτιδα πήρε χρυσό μετάλλιο στο ύψος, καθώς και ο Αμερικανός Μπομπ Ματαίας που -όπως και στο Λονδίνο- κατέκτησε το χρυσό στο δέκαθλο. Από τις γυναίκες ξεχώρισε η γυναίκα του Ζάτοπεκ, Ντάνα Ζατοπέκοβα, η οποία κέρδισε το χρυσό στον ακοντισμό.
Στα ομαδικά αθλήματα, στο ποδόσφαιρο νικήτρια ήταν η ομάδα της Ουγγαρίας, στο μπάσκετ η ομάδα της Αμερικής, ενώ η ομάδα της Ινδίας νίκησε για πέμπτη φορά στο χόκεϊ επί χόρτου.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (40 χρυσά, 19 ασημένια, 17 χάλκινα), η Σοβιετική Ένωση (22 χρυσά, 30 ασημένια, 19 χάλκινα) και η Ουγγαρία (16 χρυσά, 10 ασημένια, 16 χάλκινα).
 


XVI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956
Διάρκεια: 28 Νοεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου Συμμετοχή: 68 χώρες, 3.329 αθλητές Αθλήματα: 19
Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν έλειψαν και από την Ολυμπιάδα της Μελβούρνης. Η Ολλανδία, η Ισπανία και η Ελβετία αποχώρησαν λόγω της σοβιετικής εισβολής στην Ουγγαρία, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους Ούγγρους. Η Αίγυπτος, το Ιράκ και ο Λίβανος αρνήθηκαν να συμμετάσχουν λόγω των ταραχών στη Μέση Ανατολή και του κλεισίματος της διώρυγας του Σουέζ. Μήνυμα συμφιλίωσης όμως έδωσαν η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία, που συμμετείχαν με κοινή ομάδα και είχαν συμφωνήσει σε περίπτωση νίκης αντί για τον εθνικό ύμνο της μιας εκ των δύο να ακούγεται μέρος της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν. Η πολιτική αντιπαράθεση εκδηλώθηκε έντονα στον αγώνα πόλο Ουγγαρίας-Σοβιετικής Ένωσης με ξυλοδαρμούς μεταξύ των αθλητών. Στον αγώνα αυτό η ομάδα της Ουγγαρίας νίκησε με 4-0, ενώ στη συνέχεια με νίκη 2-1 επί της Γιουγκοσλαβίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Κορυφαίοι αθλητές ήταν ο Αμερικανός Ρόμπερτ Μόροου που κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια στα 100 μ. με 10.5, στα 200 μ. με 20.6 και στα 4 χ 100 μ., αλλά και ο Ρώσος Βλαντιμίρ Κουτς νικητής στα 5.000 μ. με 28.45.6.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (37 χρυσά, 29 ασημένια, 32 χάλκινα), οι ΗΠΑ (32 χρυσά, 25 ασημένια, 17 χάλκινα) και η Αυστραλία (13 χρυσά, 8 ασημένια, 14 χάλκινα).
Στους αγώνες αυτούς η Ελλάδα μετά από 44 χρόνια κέρδισε μετάλλιο, όταν ο Γιώργος Ρουμπάνης κατέκτησε την 3η θέση στο άλμα επί κοντώ με 4,50 μ.
 

XVII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΡΩΜΗ 1960
Διάρκεια: 28 Αυγούστου - 11 Σεπτεμβρίου Συμμετοχή: 84 χώρες, 5.343 αθλητές Αθλήματα: 17
Η 17η Ολυμπιάδα της Ρώμης έμεινε στην ιστορία γιατί ξεπέρασε όλες τις προηγούμενες με την άψογη διοργάνωση της, τη μεγάλη συμμετοχή των αθλητών, τις επιδόσεις, τις εγκαταστάσεις και τη δορυφορική τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Στους αγώνες αυτούς καθιερώθηκε η ανάκρουση του Ολυμπιακού'Υμνου "Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο" που είχε μελοποιήσει το 1896 ο Σπύρος Σαμαράς σε στίχους Κωστή Παλαμά.
ΣΤΟ μαραθώνιο διακρίθηκε ο Αιθίοπας Αμπέμπε Μπεκίλα, που παρ' ότι έτρεξε ξυπόλητος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 2 ώρες και 15'. Στα 100 μ. νικητής αναδείχθηκε ο Γερμανός Άρμιν Χάρι, ο οποίος με χρόνο 10" σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ. Στη Ρώμη πρωτοεμφανίζεται στο αγώνισμα της πυγμαχίας ο Κάσιους Κλέι, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Από τις γυναίκες, τους θεατές εντυπωσίασε η Αμερικανίδα Βίλμα Ρούντολφ που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια (στα 100 μ. με 11.0, στα 200μ. με 24.0 και στα 4 χ 100 μ. με 44.5) και μαζί με αυτά και το προσωνύμιο "μαύρη γαζέλα". Η Ρούντολφ άρχισε να περπατά σε ηλικία 9 χρονών γιατί έπασχε από πολιομυελίτιδα.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (43 χρυσά, 29 ασημένια, 31 χάλκινα), οι ΗΠΑ (34 χρυσά, 21 ασημένια, 16 χάλκινα) και η Ιταλία (13 χρυσά, 10 ασημένια, 13 χάλκινα).
Η Ελλάδα κέρδισε σε αυτούς τους αγώνες χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία Ντράγκον με το σκάφος "Νηρεύς", το οποίο είχε ως πλήρωμα του τον τότε διάδοχο του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνο, τον Ζαΐμη και τον Εσκιτζόγλου.
 


XVIII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΤΟΚΙΟ 1964
Διάρκεια: 10 - 24 Οκτωβρίου Συμμετοχή: 94 χώρες, 4.740 αθλητές Αθλήματα: 19
Περίπου δύο δισεκατομύρια δολάρια ξόδεψε η Ιαπωνία προκειμένου να κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα, αλλά και να παρουσιάσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα και να καταπλήξει τη διεθνή κοινότητα. Η τελετή έναρξης περιλάμβανε μια συμβολική έκπληξη: την Ολυμπιακή φλόγα, που μεταφέρθηκε από την αρχαία Ολυμπία αεροπορικώς, και την οποία άναψε ο 19χρονος φοιτητής Γιοσινόρι Σακάι, που γεννήθηκε στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945, την ίδια δηλαδή ημέρα που έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα. Ταυτόχρονα, δέκα χιλιάδες περιστέρια αφέθηκαν ελεύθερα να πετάξουν στον ουρανό στο όνομα της ειρήνης και της φιλίας των λαών, ιδεώδη τα οποία πρεσβεύει το Ολυμπιακό πνεύμα, ενώ 5 αεροπλάνα σχημάτισαν τους 5 κύκλους των Ολυμπιακών αγώνων κάνοντας ελιγμούς στον ουρανό.
Κορυφαίος αθλητής των αγώνων ήταν ο Αμερικανός Ντον Σόλαντερ, που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση. Ξεχώρισαν ακόμη ο Αιθίοπας Αμπέμπε Μπεκίλα κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα το χρυσό στον μαραθώνιο δρόμο, ο Νεοζηλανδός Πίτερ Σνελ νικητής στα 800 μ. και στα 1.500 μ., ο Αφρικανός Ρόμπερτ Χεις νικητής στα 100 μ. με χρόνο 10" και η Σοβιετική Ταμάρα Πρες νικήτρια στη σφαίρα και το δίσκο.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (36 χρυσά, 26 ασημένια, 28 χάλκινα), η Σοβιετική Ένωση (30 χρυσά, 31 ασημένια, 25 χάλκινα) και η Ιαπωνία (16 χρυσά, 5 ασημένια, 8 χάλκινα).
 


XIX ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΜΕΞΙΚΟ 1968
Διάρκεια: 12 - 27 Οκτωβρίου Συμμετοχή: 113 χώρες, 6.066 αθλητές , Αθλήματα: 18
Επειδή το Μεξικό αντιμετώπιζε πολλά οικονομικά προβλήματα, προκειμένου να καλυφθούν τα υπέρογκα έξοδα της διοργάνωσης επιβλήθηκε βαριά φορολογία στους πολίτες της χώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη μερίδα του λαού να εναντιωθεί στους αγώνες, ενώ μια μεγάλη διαδήλωση λίγες μέρες πριν από τους αγώνες κατέληξε να πνιγεί στο αίμα. Την Ολυμπιακή φλόγα μετέφεραν από την Ολυμπία 2.778 λαμπαδηδρόμοι, ενώ στον βωμό του σταδίου τη φλόγα άναψε για πρώτη φορά γυναίκα αθλήτρια, η Ενρικουέτα Μπασίλιο. Επίσης, για πρώτη φορά καθιερώνεται το τεστ φύλου για αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τεστ για χρήση απαγορευμένων ουσιών.
Μορφές των αγώνων ήταν ο Αμερικανός άλτης του μήκους Μπομπ Μπίμον που πήρε το χρυσό μετάλλιο με 8,90 μ., σημειώνοντας νέο Ολυμπιακό ρεκόρ, ο Σοβιετικός Βίκτωρ Σανέγιεφ που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν με παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ εντυπωσίασαν ο ΛΓΕβανς με χρόνο 43.86 στα 400 μ. και ο Τζιμ Χάϊνς με 9.90 στα 100 μ. -και οι δύο από τις ΗΠΑ.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (45 χρυσά, 28 ασημένια, 34 χάλκινα), η ΣοβιετικήΈνωση (29 χρυσά, 32 ασημένια, 30 χάλκινα) και η Ιαπωνία (11 χρυσά, 7 ασημένια, 7 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς ο Πέτρος Γαλακτόπουλος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην ελληνορωμαϊκή πάλη στην κατηγορία των 68 κιλών, ενώ ο Χρήστος Παπανικολάου πήρε την 4η θέση με 5,35μ. στο άλμα επί κοντώ.
 


XX ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΜΟΝΑΧΟ 1972
Διάρκεια: 26 Αυγούστου - 11 Σεπτεμβρίου
Συμμετοχή: 122 χώρες, 7.985 αθλητές
Αθλήματα: 21
Με αίμα βάφτηκε η 20η Ολυμπιάδα στο Μόναχο. Παλαιστίνιοι αντάρτες, αφού κατάφεραν να μπουν στο Ολυμπιακό χωριό ως αθλητές, έπιασαν όμηρους Ισραηλινούς αθλητές και απαίτησαν την απελευθέρωση 200 πολιτικών κρατουμένων. Η επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 11 Ισραηλινών αθλητών, των Παλαιστινίων ανταρτών και ενός αστυνομικού.
Παρά το τραγικό αυτό γεγονός, η διοργάνωση από αγωνιστικής πλευράς είχε επιτυχία. Σημαντικές μορφές ήταν ο Σοβιετικός δρομέας Βαλέρι Μπορζόφ, νικητής στα 100 μ. και 200 μ., ο Τζον Άκι Μπούα από την Ουγκάντα, νικητής στα 400 μ. με εμπόδια και ο Φινλανδός Λάσε Βίρεν, νικητής στα 10.000 μ. (αν και έπεσε κατά τη διαδρομή) και τα 5.000 μ. Κορυφαίος αθλητής ήταν ο Αμερικανός Μαρκ Σπιτς, που κέρδισε 7 χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (50 χρυσά, 27 ασημένια, 22 χάλκινα), οι ΗΠΑ (33 χρυσά, 31 ασημένια, 30 χάλκινα) και η Α. Γερμανία (20 χρυσά, 23 ασημένια, 23 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς ο Πέτρος Γαλακτόπουλος πήρε το αργυρό μετάλλιο στην ελληνορωμαϊκή πάλη στην κατηγορία των 74 κιλών, όπως επίσης και ο ιστιοπλόος Ηλίας Χατζηπαυλής  στην κατηγορία Φιν.
 


XXI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
Διάρκεια: 17 Ιουλίου - 1 Αυγούστου Συμμετοχή: 88 χώρες, 6.152 αθλητές Αθλήματα: 21
Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω των γεγονότων του 1972 διεξήχθη η Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ. Μικρότερη η συμμετοχή αθλητών -σε σχέση με την Ολυμπιάδα του Μονάχου- μετά την αποχώρηση την αφρικανικών κρατών και τον αποκλεισμό της Φορμόζας με βέτο της Λαϊκής Κίνας.
Ο Λάσε Βίρεν θριάμβευσε και πάλι στα 5.000 μ. και 10.000 μ., ενώ ο Κουβανός Αλμπέρτο Χουαντορένα πήρε επίσης δύο χρυσά στα 800 μ. (με παγκόσμιο ρεκόρ 1.43.50) και 400 μ. Η Σοβιετική Τατιάνα Καζάνκινα πήρε 2 χρυσά, στα 800 μ. και 1.500 μ., ενώ η Ανατολικο-γερμανίδα Κορνέλια Εντερ κέρδισε 4 χρυσά στην κολύμβηση. Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ρουμάνα Νάντια Κομανέτσι που πήρε "ΙΟάρια" στα αθλήματα της γυμναστικής και 3 χρυσά μετάλλια.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (49 χρυσά, 41 ασημένια, 35 χάλκινα), η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (40 χρυσά, 25 ασημένια, 25 χάλκινα) και οι ΗΠΑ (34 χρυσά, 35 ασημένια, 25 χάλκινα).
Από ελληνικής πλευράς ο Νίκος Ηλιάδης πήρε την 4η θέση στην άρση βαρών στην κατηγορία των 82,5 κιλών.
 


XXII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΜΟΣΧΑ 1980
Διάρκεια: 19 Ιουλίου - 3 Αυγούστου Συμμετοχή: 80 χώρες, 5.167 αθλητές Αθλήματα: 21
Λόγω της σοβιετικής επέμβασης στο Αφγανιστάν το 1979 στους αγώνες δε συμμετείχαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ο Καναδάς, η Νορβηγία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Από τα δυτικά κράτη μόνο η Ελλάδα συμμετείχε καθώς και οι Βρετανοί αθλητές, χωρίς όμως να έχουν τη συγκατάθεση της χώρας τους. Πρόεδρος της ΔΟΕ εκλέγεται μία ημέρα πριν από τους αγώνες ο Ισπανός Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ.
Η τελετή έναρξης ήταν φαντασμαγορική και αποδόθηκε ιδιαίτερη τιμή στην Ελλάδα ως γενέτειρα των Ολυμπιακών αγώνων. Προσωπικότητες των αγώνων ο Αιθίοπας Μίρατς Γίφτερ, νικητής στα 5.000 μ. και 10.000 μ., ο Βρετανός αθλητής του δεκάθλου Ντέιλι Τόμπσον, οι Βρετανοί δρομείς Σεμπάστιαν Κόε (1.500 μ.) και Στιβ Όβετ και ο Ανατολικογερμανός Λουτς Ντομπρόβσκι, νικητής στο άλμα είς μήκος με 8,45 μ. Από τις γυναίκες εντυπωσίασε η Ανατολικογερμανίδα Μαρίτα Κοχ, νικήτρια στα 400 μ.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (80 χρυσά, 69 ασημένια, 46 χάλκινα), η ΛΔ Γερμανίας (47 χρυσά, 37 ασημένια, 42 χάλκινα) και η Βουλγαρία (8 χρυσά, 16 ασημένια, 17 χάλκινα).
Στην Ολυμπιάδα της Μόσχας η Ελλάδα κέρδισε τρία μετάλλια: χρυσό με το Στέλιο Μηγιάκη, που νίκησε στην ελληνορωμαϊκή πάλη στην κατηγορία των 62 κιλών, και χάλκινα από τον Τάσο Μπουντούρη στην ιστιοπλοΐα και το Γιώργο Χατζηιωαννίδη στην ελεύθερη πάλη.


XXIII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984
Διάρκεια: 28 Ιουλίου - 12 Αυγούστου Συμμετοχή: 140 χώρες, 6.797 αθλητές Αθλήματα: 21
Το Λος Άντζελες φιλοξενεί την Ολυμπιάδα για δεύτερη φορά μετά το 1932. Τη σκυτάλη όμως για το μποϋκοτάζ των αγώνων πήρε η Σοβιετική Ένωση με 13 συμμάχους της και με την πρόφαση ότι τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή, ενώ η Ολυμπιακή φλόγα εμπορευματοποιήθηκε (ιδιώτες ανέλαβαν τα οργανωτικά έξοδα των αγώνων με αντάλλαγμα ανάμεσα σε άλλα και την πώληση της διαδρομής της Ολυμπιακής φλόγας).
Ιστορική ήταν η εμφάνιση του Αμερικανού Καρλ Λιούις που κέρδισε 4 χρυσά μετάλλια στους δρόμους ταχύτητας και στο μήκος. Ήταν ο δεύτερος αθλητής μετά τον Τζέσε Όουενς που κατορθώνει κάτι τέτοιο. Προσωπικότητα των αγώνων και ο Αμερικανός Γκρεγκ Λουγκάνις (είχε υιοθετηθεί από Έλληνες γονείς), ο οποίος θριάμβευσε στις καταδύσεις. Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (83 χρυσά, 61 ασημένια, 30 χάλκινα), η Ρουμανία (20 χρυσά, 16 ασημένια, 17 χάλκινα) και η ΟΔ Γερμανίας (17 χρυσά, 19 ασημένια, 23 χάλκινα).
ΣΤΟ Λος Άντζελες η Ελλάδα κέρδισε δύο μετάλλια στην ελληνορωμαϊκή πάλη. Ο Δημ. θανόπουλος πήρε τη 2η θέση στην κατηγορία μεσαίων βαρών και ο Χαρ. Χολίδης την 3η θέση στην κατηγορία πετεινού.  .
 


XXIV ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΣΕΟΥΛ 1988
Διάρκεια: 17 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου
Συμμετοχή: 159 χώρες, 8.465 αθλητές Αθλήματα: 23
Στην Ολυμπιάδα της Σεούλ συμμετείχαν όλα τα κράτη εκτός από τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα και την Αιθιοπία. Το Ολυμπιακό πνεύμα, όμως, δέχθηκε στη Σεούλ σημαντικό πλήγμα μετά την αποκάλυψη ότι πολλοί αθλητές έκαναν χρήση αναβολικών χαπιών.Ένας από αυτούς ήταν και ο Καναδός Μπεν Τζόνσον, νικητής στα 100 μ. με χρόνο 9.70. Ο Τζόνσον όχι μόνο αναγκάστηκε να επιστρέψει το χρυσό μετάλλιο, αλλά τιμωρήθηκε και με αποκλεισμό. Ο Καρλ Λιούις πρόσθεσε στην προσωπική του συλλογή άλλα δύο χρυσά μετάλλια στα 100 μ. και στο μήκος, ενώ οι αθλητές της Κένυας νίκησαν σε όλους τους αγώνες δρόμου από τα 800 μ. έως τα 5.000 μ. Στην Ολυμπιάδα της Σεούλ πρωτοεμφανίστηκε ο Σοβιετικός Σεργκέι Μπούμπκα, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ. Από τις γυναίκες εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Αμερικανίδας Φλόρενς Γκρίφιθ Τζόινερ που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό στους δρόμους ταχύτητας. Η Τζόινερ πέθανε ακριβώς μετά από δέκα χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1998, από καρδιακή προσβολή.
Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Σοβιετική Ένωση (55 χρυσά, 31 ασημένια, 46 χάλκινα), η ΛΔ Γερμανίας (37 χρυσά, 35 ασημένια, 30 χάλκινα) και οι ΗΠΑ (36 χρυσά, 31 ασημένια, 27 χάλκινα).


XXV ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
Διάρκεια: 25 Ιουλίου - 8 Αυγούστου Συμμετοχή: 169 χώρες, 9.364 αθλητές Αθλήματα: 24
 Η Σοβιετική Ένωση συμμετείχε ως Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν ξεχωριστά η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία και με κοινή ομάδα οι δύο Γερμανίες. Θριαμβευτική ήταν και πάλι η εμφάνιση του Καρλ Λιούις, ο οποίος κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στο μήκος και στη σκυταλοδρομία 4 χ 100 μ. Στο άλμα είς ύψος ο Κουβανός Χαβιέ Σοτομαγιόρ κέρδισε το χρυσό, όπως και ο Βρετανός δρομέας Λίντφορντ Κρίστι στα 100 μ. Από τις γυναίκες ξεχώρισαν η Τζάκι Τζόινερ Κέρσι, νικήτρια στο έπταθλο και η Αλγερινή Χασίμπα Μπουλμέρκα, νικήτρια στα 1.500 μ. Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: η Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (45 χρυσά, 38 ασημένια, 28 χάλκινα), οι ΗΠΑ (37 χρυσά, 34 ασημένια, 37 χάλκινα) και η Γερμανία (33 χρυσά, 21 ασημένια, 28 χάλκινα).
Ιστορική η ελληνική παρουσία. Η Βούλα Πατουλίδου στα 100 μ. με εμπόδια πήρε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 12.64 (η πρώτη ελληνίδα Ολυμπιονίκης), ενώ ο Πύρρος Δήμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην άρση βαρών (82,5 κ.) με 370 κιλά στο σύνολο.
 

XXVI ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
Διάρκεια: 19 Ιουλίου - 4 Αυγούστου Συμμετοχή: 197 χώρες, 10.310 αθλητές Αθλήματα: 26
Παρά την προσπάθεια της Ελλάδας να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την αναβίωση τους, αυτοί διεξάγονται για 4Π φορά στην ιστορία σε αμερικανική πόλη. Η ξέφρενη εμπορευματοποίηση τους, τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας (αφού στη διάρκεια τους εξερράγη βόμβα που σκότωσε δύο άτομα) και τα οργανωτικά προβλήματα δεν άφησαν ασφαλώς τις καλύτερες εντυπώσεις. Ο τελευταίος λαμπαδηδρόμος ήταν ο Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος αφού πήρε τη δάδα από τη Βούλα Πατουλίδου και τον πυγμάχο Εβάντερ Χόλιφιλντ, άναψε με χέρια που έτρεμαν (συνέπεια της νόσου του Πάρκινσον) την ιερή φλόγα στο βωμό.
Από τους αθλητές ξεχώρισαν ο Αμερικανός Μάικλ Τζόνσον, που κέρδισε τα 200 μ. με παγκόσμιο ρεκόρ (19.32) και τα 400 μ. με Ολυμπιακό ρεκόρ (43.49), ο Καρλ Λιούις, που πήρε χρυσό μετάλλιο (για 4η συνεχόμενη Ολυμπιάδα) στο μήκος και ο Καναδός Ντόνοβαν Μπέιλι, νικητής στα 100 μ. με παγκόσμιο ρεκόρ (9.84). Από τις γυναίκες διακρίθηκαν η Γαλλίδα Μαρί-Ζοζέ Περέκ, νικήτρια στα 200 μ. και 400 μ., η Ουκρανή Ινέσα Κράβετς που με παγκόσμιο ρεκόρ (15.33) κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα άλμα είς τριπλούν, καθώς και η Ρωσίδα Σβετλάνα Μαστέρκοβα, νικήτρια στα 800 μ. και 1.500 μ. Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (44 χρυσά, 32 ασημένια, 25 χάλκινα), η Ρωσία (26 χρυσά, 21 ασημένια, 16 χάλκινα) και η Γερμανία (20 χρυσά, 18 ασημένια, 27 χάλκινα).
Ο Πύρρος Δήμας για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα ανακηρύσσεται χρυσός Ολυμπιονίκης, με συνολικά 392,5 κιλά στην κατηγορία των 83 κιλών. Ο Κάχι Καχιασβίλι πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 99 κιλών. Στην ιστιοπλοΐα, στα σκάφη τύπου μιστράλ, ο Νίκος Κακλαμανάκης πήρε επίσης το χρυσό μετάλλιο, όπως και ο Ιωάννης Μελισσανίδης στις ασκήσεις εδάφους της γυμναστικής. Αργυρό μετάλλιο πήραν η Νίκη Μπακογιάννη στο ύψος με 2,03 μ., και στην άρση βαρών ο Βαλέριος Λεωνίδης στην κατηγορία των 64 κιλών, ο Λεωνίδας Σαμπάνης στην κατηγορία των 59 κιλών, και ο Λεωνίδας Κόκας στην κατηγορία των 91 κιλών.


XXVII ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ - ΣΙΔΝΕΪ 2000
Διάρκεια: 15 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου Συμμετοχή: 199 χώρες, 11.000 αθλητές Αθλήματα: 28
Τεράστια ήταν η επιτυχία των Ολυμπιακών αγώνων του Σίδνεϊ, γεγονός που έκανε τον πρόεδρο της ΔΟΕ Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ να δηλώσει ότι ήταν οι καλύτεροι όλων των εποχών. Κορυφαίοι αθλητές ο Ολλανδός Πίτερ φαν ντε Χούγκεντμπαντ, που κέρδισε στα αγωνίσματα της κολύμβησης δύο χρυσά και δύο χάλκινα σημειώνοντας δύο παγκόσμια ρεκόρ, ο Ρώσος Αλεξέι Νέμοφ που πήρε δύο χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα στη γυμναστική και ο Γάλλος Φλοριάν Ρούσο, που πήρε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στην κωπηλασία. Ξεχώρισαν επίσης ο Αμερικανός Μάικλ Τζόνσον (δύο χρυσά μετάλλια στα 400 μ. και 4 χ 100 μ.) και ο Πολωνός Ρόμπερτ Κορζενιόβσκι (δυο χρυσά στα 20 χλμ. και 50 χλμ. βάδην). Από τις γυναίκες εκπληκτικές ήταν η Αμερικανίδα δρομέας Μάριον Τζόουνς που κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια στα 100 μ., 200 μ. και 4 χ 400 μ. και δύο χάλκινα στα 4 χ 100 και το μήκος, καθώς και η Κινέζα καταδύτρια Φου Μινξιά που πήρε τέσσερα χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο. Οι τρεις πρώτες χώρες σε μετάλλια ήταν: οι ΗΠΑ (40 χρυσά, 24 ασημένια, 33 χάλκινα), η Ρωσία (32 χρυσά, 28 ασημένια, 28 χάλκινα) και η Κίνα (28 χρυσά, 16 ασημένια, 15 χάλκινα).
Η ελληνική ομάδα πέτυχε στο Σίδνεϊ τη μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων μετά την Ολυμπιάδα του 1896: τέσσερα χρυσά, έξι αργυρά, τρία χάλκινα. Εντυπωσιακή ήταν η νίκη στα 200 μ. του Κώστα Κεντέρη. Στην άρση βαρών από ένα χρυσό πήραν ο Πύρρος Δήμας (για τρίτη συνεχόμενη Ολυμπιάδα) στην κατηγορία των 85 κιλών και ο Κάχι Καχιασβίλι (για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα με τα ελληνικά χρώματα, ενώ είχε άλλο ένα χρυσό με την ομάδα της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών το 1992) στην κατηγορία των 94 κιλών. Στο τάε κβο ντο ο Μιχάλης Μουρούτσος κέρδισε το χρυσό στην κατηγορία των 58 κιλών. Αργυρό μετάλλιο πήραν η Κατερίνα Θάνου στα 100 μ., η Μιρέλα Τζελίλη στον ακοντισμό, η Αναστασία Κελεσίδου στη σφαιροβολία, ο Δημοσθένης Ταμπάκος στους κρίκους, ο Λεωνίδας Σαμπάνης στην άρση βαρών στα 62 κιλά και ο Βίκτωρας Μήτρου στην άρση βαρών στα 77 κιλά. Χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν στο ανσάμπλ η ομάδα της γυμναστικής αποτελούμενη από τις Ειρήνη Αϊνδιλή, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καρυάμη, Εύα Χριστοδούλου, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολλάτου, η Ιωάννα Χατζηιωάννου στην άρση βαρών στα 63 κιλά και ο Αμιράν Καρντάνοφ στην ελεύθερη πάλη στα 54 κιλά.

ΑΘΗΝΑ -1896
Σπύρος Λούης (μαραθώνιος), Λεωνίδας Πύργος (ξίφος ασκήσεων διδασκάλων), Παντελής Καρασεβδάς (τυφέκιο από 200 μ.), Ιωάννης Γεωργιάδης (σπαθασκία φιλάθλων), Ιωάννης Μητρόττουλος (κρίκοι), Νικόλαος Ανδρικόπουλος (αναρρίχησις επί κάλω), Ιωάννης Φραγκούδης (πιστόλι από 25μ.), Ιωάννης Μαλοκίνης (κολύμβηση ναυτών 100μ.), Γεώργιος Ορφανίδης (τυφέκιο από 300μ.), Αριστείδης Κωνσταντινίδης (μαραθώνιος ποδηλασίας).
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ -1904
Περικλής Κακούσης (άρση βαρών με τα δύο χέρια).
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ -1912
Κωστής Τσικλητήρας (άλμα είς μήκος άνευ φοράς).1
ΡΩΜΗ -1960
Διάδοχος Κωνσταντίνος, Ανδρέας Ζαίμης, Οδυσσέας Εσκιντζόγλου (ιστιοπλοία, κατηγορία
Ντράγκον).
ΜΟΣΧΑ -1980
Στέλιος Μηγιάκης (ελληνορωμαϊκή πάλη, κατηγορία 62 κιλών).
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ -1992
Βούλα Πατουλίδου (ΙΟΟμ. με εμπόδια), Πύρρος Δήμας (άρση βαρών, κατηγορία 82,5 κιλών ).
ΑΤΛΑΝΤΑ -1996
Πύρρος Δήμας (άρση βαρών, κατηγορία 83 κιλών), Κάχι Καχιασβίλι (άρση βαρών, κατηγορία
99 κιλών), Νίκος Κακλαμανάκης (ιστιοπλοΐα, κατηγορία Μιστράλ), Ιωάννης Μελισσανίδης
(γυμναστική, ασκήσεις εδάφους).
ΣΙΔΝΕΪ -2000
Πύρρος Δήμας (άρση βαρών, κατηγορία 85 κιλών), Κώστας Κεντέρης (στίβος, 200μ.), Κάχι Καχιασβίλι (άρση βαρών, κατηγορία 94 κιλών), Μιχάλης Μουρούτσος (τάε κβο ντο, κατηγορία 58 κιλών).ΙΕ΄ Ποιός είναι ευτυχισμένος;
Στο ερώτημα, ποιος θα ημπορούσε να χαρακτηρισθή ευ ...
Περισσότερα >>
ΙΣΤ' Κοινωνικά φαινόμενα
Ο Σειράχ, όπως και στον πρόλογον του βιβλίου μας ε ...
Περισσότερα >>