www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Φιλανθρωπική - εθνική προσφορά

Ανέκαθεν στα ορθόδοξα μοναστήρια λειτουργούσαν νοσοκομεία, γηροκομεία, φαρμακεία, ξενοδοχεία (ξενώνες), ορφανοτροφεία, όπου έβρισκαν περίθαλψη αναξιοπαθούντες και χρήζοντες βoηθείας. Στην περίοδο της δουλείας ήταν τα καταφύγια των διωκομένων και των κατατρεγμένων και στα χρόνια του Αγώνα βoήθησαν ποικιλότροπα στην ευόδωσή του. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης τα χαρακτηρίζει στα "Απομνημονεύματά" του ως "τα πρώτα προπύργια της επανάστασης μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζαμπιχανέδες [πυριτιδαποθήκες] μας και τα αναγκαία του πολέμου" και για τους μοναχούς σημειώνει ότι θυσιάστηκαν "οι καημένοι οι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εις τον αγώνα". Σ' αυτόν πρόσφεραν τα πάντα, όλο το σιτάρι και το κριθάρι τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν τι να σπείρουν. Σε έγγραφο του Ηγουμένου της Μονής τους Αγίου Σεραφείμ της Τοπώ Ιωάσαφ με ημερομηνία 2 Φεβρoυαρίoυ 1830 προς την 'Εκτακτη Επιτροπή Ελλάδος, που σώζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, διαβάζoυμε ότι το μοναστήρι πρόσφερε ακόμη και τις ποσότητες εκείνες που προόριζε για τη σπορά, με αποτέλεσμα να μην έχει τι να σπείρει και οι μοναχοί της να "στερούνται τροφής", γι' αυτό ζητούσε "να της αποδώσει την ποσότητα των Γεννημάτων", ώστε να σπείρει "μερικά πρόσφορα χωράφια". Ο Αναστάσιος Γούδας στον Α' τόμο του έργου του "Βίοι Παράλληλοι" (1872) σημειώνει: "Εκραγέντος του ελληνικού αγώνος ο ορθόδοξος Κλήρος, χωρίς να μεταβάλη ή ελαττώση το παράπαν την προς την θρησκείαν αφοσίωσιν του, μετεσχηματίσθη όμως και ως άριστος στρατιώτης.
Εν πολλοίς των βίων του συγγράμματος ημών ουκ ολίγοι των κληρικών διαδραματίζουσι σπουδαιότατον στρατιώτου πρόσωπον. Και δεν διέπρεψαν μόνον οι κληρικοί ων ονομαστί μνημονεύομεν των πράξεων, αλλά υπάρχουσι και μοναχοί πάμπολλοι.
Εν Μεγάλω Σπηλαίω, π.χ., διέπρεψεν ο Γεράσιμος Τορολός, ο προηγούμενος, αναδειχθείς χιλίαρχος. ο προηγούμενος Ιερόθεος Πετρόπουλος,
απόστολος της Φιλικής Εταιρείας κατά την Πελοπόννησον.
Ο Παφνούτιος ιερολοχίτης, εις των πρώτων αναβάντων τας επάλξεις των φρουρίων Ναυπλίας την νύκτα της 30 Νοεμ6ρίου 1822. Προς δε τούτοις διέπρεψαν κατά διαφόρους άλλας μάχας οι εν τη αυτή Μονή ανήκοντες Δαμασκηνός Παπά Γεωργίου, ηγούμενος τω 1826, 1827. Ο Συμεών ιατρός, ο Γερμανός Λάμψας, ο Παρθένιος Μπαλάνος, ο Παφνούτιος Δημητριάδης, ο Γερμανός Πριλέγγας,
ο Ιωνάς Κανελλόπουλος, ο Σαμουήλ Δημόπουλος, ο Αρσένιος Γεωργιάδης,
ο Δαμασκηνός Πολυδώρου, ο Σαμουήλ Κατσαρός, ο Παγκράτιος Παπά-Μαντζέλου
και ο Ανανίας Αθανασίου. ο δε Νεόφυτος Ρούβαλης, με Ογδοήκοντα δυο μόνον στρατιώτας και επτά Μοναχούς, εξιστορεί ο Φραντζής, κλεισθείς εν τω μετοχίω της Μονής, αντέσχεν εις ορμητικήν επίθεσιν 2.500 πεζών και ιππέων εχθρών, μεταχειρισθέντων ματαίως κατ' αυτού και κανόνια και βόμβας επί τριάκοντα έξι ώρας. Εφονεύθησαν δε εκ των εχθρών τότε 16 και επληγώθησαν 20 η δε Μονή υπέστη ζημίαν μείζονα των 300.000 δραχμών".
Πολύ κοντά στην Αθήνα, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, βρίσκεται η περίφημη Μονή της Καισαριανής, που παρουσιάζει ενδιαφέρον από πλευράς αρχιτεκτονικής, τοιχογραφιών, της μεταβυζαντινής περιόδου, αλλά και ιστορικό. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης σε έγγραφό του με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 1834 γράφει για τον Ηγούμενό της Ιωσήφ Ταμπακόπουλο ότι: "ήτον εις την οδηγίαν του με στρατιώτας όταν πρωτοπιάσαμεν τον Φαληρέα και στάθη ώς το τέλος. Έμεινα πάντοτε ευχαριστημένος από τα πατριωτικά του φρονήματα και γενναιότητα οπόδειχνε στα δεινά της πατρίδος".
(Πρβλ. Ι. Μ. Χατζηφώτη: Κληρικοί Αγωνιστές του '21 αγνοημένοι, Αθήνα 1984, σελ. 62).
Οι επαναστάτες της Χαλκιδικής, με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Παπά συγκεντρώθηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα στο ¶γιον 'Ορος, που πρόσθεσε σ' αυτούς τα νεαρά καλογέρια του. Η Μονή Εσφιγμένου ήταν το ορμητήριο. Στη Μονή της Αγίας Λαύρας στο Μοριά συγκεντρώθηκαν οι αρματολοί της Αχαίας για να συσκεφθούν και στη Μονή Προφήτη Ηλία της ¶μφισσας οι αγωνιστές τηςΦωκίδας. Σ' αυτό το μοναστήρι παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον το τέμπλο του, αριστούργημα της
ξυλογλυπτικής τέχνης στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.


Ορθόδοξη Παθολογία - κεφάλαιο Δ' -- ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
3. Θεραπεία των παθών
Έχοντας ...
Περισσότερα >>
Ορθόδοξη Παθολογία - κεφάλαιο Δ' -- ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
4. Απάθεια
Η ανάπτυξη της απα ...
Περισσότερα >>