www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
Αρχάγγελος Μιχαήλ    Αρχάγγελος Γαβριήλ

ΙΗΣΟΥΣ    ΙΗΣΟΥΣ

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Περί Ιησού Χριστού

ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αντίγραφον τής επιστολής της εύρεθείσης εΐς τήν έν Ρώμη βιβλιοθήκην τών Λαζαριστών και μεταφρασθείσης είς τήν έλληνικήν, εκ τού πρωτοτύπου λατινικού κειμένου: Ή επιστολή αυτή απεστάλη παρά τού Πουβλίου Λεοντούλου, χρηματίσαντος Διοικητού της Ιουδαίας, πρό του Ποντίου Πιλάτου, απευθύνεται δέ προς τόν τότε Αυτοκράτορα καί αφορά τόν Κΰριον ημών Ίησούν  Χριστόν.

«Μεγαλειότατε,
"Ηκουσα, ώ Καίσαρ,  ότι  επιθυμείς  νά μάθης ό,τι σοί  γράφω νύν» περί ανθρώπου δηλ. λίαν εναρέτου, καλουμένου Ίησού Χριστού, όν ό λαός θεωρεί Προφήτην, Θεόν δέ οί μαθηταί αυτού λέγοντες, οτι είναι υιός του Θεού τού δημιουργού των ουρανών και της Γης και παντός, ό,τι έν αυτοίς ευρίσκεται καΐ υπάρχει. 

» Τη αληθεία, Καίσαρ,  ακούονται καθ' εκάστην θαυμάσια πράγματα  περί τού άνθρώπου αυτού. Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια μιάς λέξεως. Ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός τήν όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως ώστε όσοι ατενίζουν αυτόν αναγκάζονται ν' αγαπώσι καΐ νά φοβούνται αυτόν. '
>> "Εχει τήν κόμην μέχρι μέν των ώτων χρώματος καρύου, εκείθεν δέ μέχρι των ωμοπλατών γενομένην γαιόχρουν, αλλά μάλλον στιλπνήν' διχάζεται δέ αύτη έν τω μέσω άνωθεν κατά τό σύστημα των Ναζωραίων. Το μέτωπόν του είναι λείον καί γαλήνιον, τό πρόσωπον του δέ άνευ ρυτίδας,η κηλίδος. Ή ρίς καί τά χείλη αύτού κανονικώτατα. Τό γένειον είναι πυκνόν καί χρώματος τού αυτού τη κόμη, δέν είναι δέ μακρόν καί διχάζεται είς τό μέσον. Τό βλέμμα αυτού είναι σοβαρόν κα! εμποιούν φόβον, έχει δέ δύναμιν ηλιακής άκτίνος. Ουδείς δύναται νά ιδή αυτόν ατενώς. "Οταν επιτιμά εμποιεί φόβον,  όταν δέ τούτο ποιεί, κλαίει. Είναι άξιαγάπητος και χαρίεις
μετά σοβαρότητος.  Λέγουσιν, ότι ουδέποτε  ώφθη γελών, άλλα πλειστάκις κλαίων.
» "Εχει ωραίας τάς χείρας και τους βραχίονας. Έν τη συνομιλία ευαρεστεί πάσι καί δυσκόλως μέν εμφανίζεται, άλλ' όταν εμφανισθή που, φέρεται μετριοφρόνως καί έχει ωραιότατον παράστημα τού κόσμου.
» Είναι ωραίος ώς ή μητέρα του, ήτις εστίν ή ωραιότερα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν είς τα μέρη ταύτα.
» Έάν όμως ή Μεγαλειότης Σας, ώ Καίσαρ, ποθεί νά ιδή αυτόν ώς μοι έγραφες άλλοτε, γνώρισόν μοι τούτο, ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα. Καίτοι δέ ουδέποτε εσπούδασέ τι, είναι όμως κάτοχος πάσης έπιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος καί ασκεπής τήν κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, άλλ' όταν ευρίσκωνται ενώπιον αυτού τρέμουσι καί θαυμάζουσιν αυτόν. Λέγουσιν, ότι ουδέποτε άνθρωπος, ώς αυτός, ένεφανίσθη είς τά  μέρη ταύτα. Τή αληθεία, ώς μοί λέγουσιν οί Εβραίοι, ουδέποτε εδόθησαν  συμβουλαί, ουδέποτε εκηρύχθη διδασκαλία, ώς ή διδασκαλία αυτού, πολλοί δέ των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι πάλιν μοί λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητός σας, ώ Καίσαρ, πολλαχώς μέ παρενοχλούσιν οί μοχθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγουσιν, ότι αυτός ουδέποτε δυσηρέστησέ τίνα, άλλ' ότι μάλλον εποίησε τό αγαθόν. "Ολοι όσοι γνωρίζουσιν αυτόν λέγουσιν, ότι ευηργετήθησαν παρ' αυτού. Έν τούτοις, ώ Καίσαρ, είμαι πρόθυμος νά υπακούσω είς τήν Μεγαλειότητά Σας και ό,τι διάταξης, θέλει εκτελεσθή».
Έν Ίερουσαλήμ Ίνδικτιώνος 7
Σελήνης 11
ΠΟΥΒΛΙΟΣ   ΛΕΟΝΤΟΥΛΟΣ
Διοικητής τής Ιουδαίας
 Το σήμερα, το χθές και το για πάντα της ταφής και της καύσεως των νεκρών

Περισσότερα >>

Η καύση των νεκρών

Περισσότερα >>