www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ;

Μάρτιος 1992
Χριστιανοί προσκυνηταί!

Παρίστασθε μάρτυρες ενός θαυμαστού σημείου, ενός άχειροποιήτου θαύματος, πού συνέβη στον ί. Ναό Αγίου Ευθυμίου Κυψέλης εφέτος μεταξύ της Κυριακής των Άπόκρεων και της Κυριακής τής Τυρινής.

Έμείς, από πλευράς ενορίας, βεβαιώνουμε ύπευθύνως, ότι ή εικόνα αύτη τοΰ Κυρίου ήταν στο Ναό μας πολλά χρόνια, κορνιζωμένη σε πλαίσιο με τζάμι, ώστε δεν ήταν δυνατόν ν' άγγίξη τήν επιφάνεια της χέρι ανθρώπου. Τήν εβδομάδα τής Τυρινής ή εικόνα μέσα από το τζάμι παρουσίασε κάτι σαν μούχλα ή καπνιά.

"Οταν δέ ό νεωκόρος τοΰ Ναοΰ τήν άνοιξε και τήν ξεσκόνισε, παρουσιάστηκε εμπρός στα έκπληκτα μάτια του το συγκλονιστικό θέαμα πού και σείς τώρα άντικρύζετε. Ή εικόνα, δηλαδή, είχε γεμίσει επάνω στο πρόσωπο τοΰ Κυρίου και στο γύρω του φόντο από έντονα κόκκινα στίγματα, τα όποία κι άπ' τήν πρώτη κιόλας ματιά δίνουν αμέσως τήν έντύπωσι ότι πρόκειται για σταγόνες αίματος.

Αυτό είναι το αναμφισβήτητο γεγονός. Άλλ' άφοΰ αυτό είναι ένα σημείο τοΰ Θεοΰ, άρα κάτι σημαίνει. Κάποιο μήνυμα μας στέλνει ό Κύριος, πού θα πρέπει να το προσέξουμε και να το αποκρυπτογραφήσουμε. Διότι ό Θεός δεν κάνει τα θαύματα του ασκόπως. Γεννώνται, λοιπόν, διάφορα ερωτήματα.

Γιατί να έμφανισθή αίμα γύρω καΐ πάνω στο πρόσωπο τοΰ Κυρίου, όχι σε κάποια άλλη εικόνα του, άλλα σ' αυτήν, πού Τον παριστάνει να προσεύχεται στή Γεσθημανή, τότε πού ό Ιδρώτας τής αγωνίας του έτρεξε από το μέτωπο του «ώσει θρόμβοι αι'ματος»;

Τί σημαίνει το αίμα;
Είναι αυτό ενα καλό ή κακό σημάδι;
Και γιατί εμφανίσθηκε το σημείο τοΰτο αύτη την περίοδο; (Τις ήμερες τών αποκριών, Όπως είναι γνωστό, ή ασέβεια και άναισχυντία τοΰ κόσμου φθάνει στο αποκορύφωμα της, με τις μεταμφιέσεις και τα αλλά όργια που συμβαίνουν).


Πώς μπορεί νά έξηγηθή αύτο το θαΰμα;
Μήπως οί αμαρτίες μας πλησιάζουν να εξαντλήσουν τη μακρο-θυμία τοΰ Θεοΰ, και ή αναισθησία μας πρέπει τώρα να μεταβληθή σε αγωνία εν όψει επερχομένων δεινών;
Μήπως είμαστε ένοχοι για αθώο αίμα, και άπειλούμεθα με κάποια τιμωρητική αιματοχυσία;

Άφοΰ ή μέχρι τώρα φιλανθρωπία και ανοχή τοΰ Κυρίου δεν μας ωφέλησε, άλλα συνεχίζουμε άρχοντες και λαός αμετανόητοι τον ξέφρενο δρόμο μας, μήπως προς σωφρονισμόν μας πλησιάζει ή ώρα να μεταχειρισθή ό Θεός άλλα πλέον μέσα; μήπως ήλθε ή ώρα να ξεκρεμάση ό Κύριος το σιδερένιο του ραβδί;...

Αυτές τις σκέψεις, με φόβο Θεοΰ και χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο, θέλουμε να σας έμπιστευθοΰμε και σ' αυτά τα αισθήματα έπιθυμοΰμε να σάς κάνουμε κοινωνούς. Και αφήνουμε το θαΰμα να μιλήση στην καρδιά τοΰ καθενός μας. "Ενα πράγμα, πάντως, μποροΰμε νά ποΰμε με βεβαιότητα"

Αδελφοί, ας μετανοήσουμε! "Ας μετανοήσουμε και ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, για νά άποτραπή ή οργή τοΰ δικαιοκρίτου Θεοΰ.

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ & ΤΟ ΕΚΚΛΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 


Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Η έννοια του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι είναι ...
Περισσότερα >>
Σημειώσεις προπονήσεων
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

Γενικές αρχές – ...
Περισσότερα >>