www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Αιώνος ανθρώπων

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΆΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ
ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟ 600 ΕΤΩΝ
«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντες προς τον μεσασμόν τού 8ου αιώνος άρχεται ό κόσμος τού καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. "Οταν πλησιάσει   ό καιρός   του αντίχριστου θά σκοτισθή" ή διάνεια τών ανθρώπων άπό τά πάθη, τά της σαρκός και θά πληθυνθή σφόδρα ή ασέβεια και ή ανομία. Τότε άρχετο  ό κόσμος   νά   γίνεται αγνώριστος. Μετασχηματίζονται αί μορφαί τών ανθρώπων και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες άπό τάς γυναίκας διά της αναίσχυντου ενδυμασίας   και    των τριχών της κεφαλής. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θά γένουν ωσάν θηρία άπό τήν πλάνην του αντίχριστου. Δεν θά υπάρχη σεβασμός προς τους γονείς και γεροντότερους. Ή αγάπη θά   έκλειψη, οι   δέ   ΠΟΙΜΕΝΕΣ   τών   ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ και ΙΕΡΕΙΣ θά είναι άνδρες κενόδοξοι,   παντελώς, μή γνωρίζοντες τήν δεξίάν όδόν άπό τήν άριστεράν. Τότε θά αλλάξουν τά ΗΘΗ και αί ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ   των ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ καί της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.  Ή Σωφροσύνη θά άπωλεσθή άπό τους άνθρώπους και θά βασιλεύση ή άσωτεία, το ψεύδος και   ή  φιλαργυρία, θα φθάσουν είς τον μέγιστον βαθμόν και ούέ   είς τους   θυσαυρίσαντας   αργύρια.
Αί πορνείαι, μοιχείαι, άρσενοκοιτίαι, κλοπαί καί φόνοι θά πολιτεύονται έν καιρώ έκείνω και διά τήν ένέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασέλγειας οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί τήν ΧΑΡΙΝ  τού  ΑΓΙΟΥ   ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ   όπου έλαβον είς το
ΑΓΙΟΝ, ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ώς και τήν τύψιν τής  συνειδήσεως. 
   Αί Εκκλησίαι του Θεού θα  στερηθούν ΕΥΛΑΒΩΝ καί ΕΥΣΕΒΩΝ Ποιμένων  και άλλοίμονον τότε είς τους έν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς, οι όποιοι Θά στερηθούν τότε τελείως την πίστιν, διότι δέν θά βλέπουν άπό κανέναν   ΦΩΣ, έπιγνώσεως, τότε θά αναχωρούν άπό τον κόσμον είς τά Ιερά καταφύγια, διά να εύρουν ψυχικήν άνακούφισιν τών θλίψεων των και παντού θά ευρίσκουν  εμπόδια και στενοχώριας. Και πάντα ταύτα γενήσονται διά το ότι ό Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τά πάντα καΐ γενήσεται εξουσιαστής πάσης τής Οικουμένης καί θά ποιή τέρατα και σημεία κατά φαντασία, θέλει δέ δώσει ττονηράν σοφίαν  είς τόν ταλαίπωρον άνθρωπον, νά εφεύρη νά όμιλή ό είς προς τόν άλλον άπό   τήν   μίαν άκραν τής γης εως τήν άλλην, τότε θά πέτανται στον αέρα ώς πτηνά και διασχίζοντες τόν βυθόν τής θαλάσσης ώς ίχθύες.
Και ταύτα ποιούντες οί δυστυχείς άνθρωποι, διαβιούντες έν άνέσει, μή γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ό'τι ταύτα εστί πλάνη τού Αντίχριστου. Καί τόσον θά προοδεύση τήν έπιστήμην ό πονηρός, ώστε ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΑΙ τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ καί μή ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ είς τήν ύπαρξιν τού Τρίσιπόστατου ΘΕΟΥ.
Τότε βλέπων ό ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ τήν άπώλειαν τού ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τάς ημέρας, διά τους ολίγους σωζόμενους, διότι θέλει πλανήσει εί δυνατόν καί τους εκλεκτούς. Τότε αίφνιδίως θέλει έλθει ή δίστομος ρομφαία καί θά θανατώση τό πλάνον καί τους οπαδούς αύτοΰ.
Έκ τής Προφητείας αυτής συμβαίνουν πολλά κατά τάς ημέρας μας. "Ας επιστρέψωμεν λοιπόν και διορθώσωμεν τήν ζωήν μας, διά νά μας εύρη ό Κύριος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είς μετάνοιαν καί Όρθόδοξον Πίστιν καί μας όδηγήση είς τήν Ούράνιον  Βασιλείαν.Σύντομα κοντά σας...
Σύντομα κοντά σας... ...
Περισσότερα >>
Κοινωνικές πληγές...
  "...Εν ταίς εσχάταις ημέραις ενστήσονται κα ...
Περισσότερα >>