www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Θ' Η προσευχή

H προσευχή είναι η μυστική γέφυρα, διά μέσου της οποίας ο φτωχός  και αδύνατος άνθρωπος συναντά τον ουράνιον Θεόν και συνομιλεί μαζί του. Διά της προσευχής επίσης ο ευσεβής άνθρωπος εξασφαλίζει τους θησαυρούς της θείας αγάπης και την απαραίτητην ενίσχυσιν, διά να βγη νικητής μέσα από τις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής και να κατάκτηση «τον στέφανον της ζωής» (Ιάκ. α', 12).
Τις αλήθειες αυτές τονίζει και ο σοφός Σειράχ, ενώ συγχρόνως και υποδεικνύει το γνωρίσματα, που πρέπει να εχη μια θεάρεστη προσευχή.
1) με πίστιν και υπομονήν
Τονίζει πρώτα ο Σειράχ ότι από μόνοι τους οι άνθρωποι και χωρίς την βοήθειαν του Θεού δεν είναι δυνατόν να επιτύχουν στις επιδιώξεις τους. Γράφει δε:
«Έστι νωθρός και προσδεόμενος αντιλήψεως, ύστερων ισχύι και πτωχεία περίσσευα και οι οφθαλμοί Κυρίου επέβλεψαν αυτώ εις αγαθό, και ανώρθωσεν αυτόν εκ ταπεινώσεως αυτού και ανύψωσε κεφαλήν αυτού  και απεθαύμασαν επ' αυτώ πολλοί» (ια', 12 13).
Υπάρχουν, λέγει ο Σειράχ, άνθρωποι, που αισθάνονται αδύναμοι και έχουν ανάγκην ενισχύσεως στις επιδιώξεις της ζωής τους. Πάνω σ' αυτούς λοιπόν ο Κύριος, γεμάτος συμπάθειαν, στηρίζει το βλέμμα του και τους ανορθώνει από την ταπεινήν και δύσκολην θέσιν, στην οποίαν ευρίσκονται. Πολλοί δε είναι εκείνοι, τους οποίους η εύνοια του Κυρίου ανύψωσε και εστήριξε, με αποτέλεσμα να τους θαυμάζουν και να τους ζηλεύουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
 Επιβλέπει λοιπόν ο Θεός με συμπάθειαν πάνω στους ανθρώπους, που συναισθάνονται την αδυναμία τους. Διά τούτο και ο Σειράχ σ' αυτούς συνιστά να καταφεύγουν με θάρρος στην ιδικήν του χάριν. Και διά της προσευχής να του ζητούν όσα τους χρειάζονται, με την βεβαίαν ελπίδα ότι θα εισακουσθούν οι προσευχές τους.  Λέγει συγκεκριμένα στον καθένα:
«Μή ολιγοψυχήσης εν τη προσευχή σου... Και μή δευτερώσης λόγον εν προσευχή σου» (ζ΄ 10, 14).
Προσεύχου, λέγει, πάντοτε με υπομονήν και εγκαρτέρησιν και χωρίς καμμιάν αμφιβολίαν διά το ότι ο Θεός θα εισακούση τις αιτήσεις σου. Την ίδιαν ακριβώς ανάγκην, να επιμένουμε δηλαδή στην προσευχήν μας, τονίζει και ο Κύριος, που συνιστούσε στους ακροατές του «πάντοτε προσεύχεσθαι... και μή εκκακείν» (Λουκ. ιη\ 1). Να προσεύχωνται δηλαδή πάντοτε και επίμονα και να μή αποκάμνουν και αποθαρρύνωνται, εάν οι προσευχές τους δεν εισακούωνται αμέσως.
 Επίσης, όπως και ο Κύριος είπε στους ανθρώπους «προσευχόμενοι μή βαττολογήσητε» (Ματθ. στ', 7), έτσι και ο Σειράχ συνιστά, σ' όποιον προσεύχεται, να μή φλυαρή και να μή επαναλαμβάνη άσκοπα και μάταια τα ίδια λόγια. Διότι, διά να ακούση ο Θεός την προσευχήν μας, δεν χρειάζεται να του ανακοινώνουμε με επαναλήψεις και πολλά λόγια τις ανάγκες μας, αλλά αρκεί να έχουμε συγκεντρωμένην την προσοχήν και την καρδιάν μας σ' ό,τι του ζητούμε.
2) Η προσευχή των ταπεινών.
Οι πιο ευάρεστες στον Θεόν προσευχές είναι εκείνες που βγαίνουν μέσα από πονεμένες και ταπεινωμένες και συντετριμμένες καρδιές (Πρβ. και Ψαλμ. 50, 19). Αυτό διδάσκει και ο Σειράχ, που γράφει:
«Δέησιν ηδικημένου εισακούσεταν ου  μή υπερίδη ικετείαν ορφανού και χήραν. εάν εκχέη λαλιάν ουχί δάκρυα χήρας επί σιαγόνα καταβαίνει και η καταβόησις επί τω καταγαγόντι αυτό; θεραπεύων εν ευδοκία δεχθήσεται. και η δέησις αυτού έως νεφελών συνάψει. Προσευχή ταπεινού νεφέλας διήλθε, και έως συνεγγίση. ου  μή παρακληθή  και ου μή αποστή, έως επισκέψηται ο Ύψιστος. Και κρίνει δικαίως και ποιήσει κρίσιν. Και ο Κύριος ου μή βραδύνη... Ωραίον έλεος εν καιρώ θλίψεως αυτού, ως νεφέλαι υετού εν καιρώ αβροχίας» (λε', 13 19, 24).
 Οπωσδήποτε δηλαδή ο Θεός θα εισακούση την δέησιν του αδικημένου φτωχού. Και δεν θα παράβλεψη ποτέ τις προσευχές, που απευθύνουν τα ορφανά και οι χήρες, που μέσα στις συμφορές τους εκχύνουν προς Αυτόν τον πόνον τους. Τα δάκρυα της χήρας, που αυλακώνουν το πρόσωπο της, και η κατακραυγή της εναντίον εκείνων, που την κάμνουν να χύνη δάκρυα πόνου, δεν αφήνουν ασυγκίνητον και αδιάφορον τον Θεόν. «Ορφανόν και χήραν αναλήψεται» (Ψαλμ. 145, 9), λέγει και ο Ψαλμωδός. Και αυτός, όπως και ο Σειράχ, τονίζει την ιδιαίτερην στοργήν του Θεού προς τα ορφανά παιδιά και τις χήρες γυναίκες, ένεκα της οποίας και ικανοποιεί τα αιτήματα, που του απευθύνουν.
Ευάρεστος επίσης στον Θεόν είναι και όποιος προσφέρει με αγαθές διαθέσεις υπηρεσίες στο έργο του Θεού. Και αυτού η προσευχή γίνεται δεκτή από τον Θεόν και
φθάνει μέχρι τις νεφέλες του ουρανού, το μυστικό κατοικητήριο του Θεού. Επίσης και του ταπεινού άνθρωπου η προσευχή θα ξεπεράση τις νεφέλες του ουρανού και δεν θα σταματήση, παρά μόνον μπροστά στον θρόνον του Θεού. Και ο Θεός, αφού την δεχθή με εύνοιαν, θα στείλη στον πονεμένον και ταπεινόν άνθρωπον παρηγορίαν και ενίσχυσιν. Έτσι αυτός δεν θα φύγη ποτέ, από τον τόπον που προσεύχεται, με άδεια χέρια. Τουναντίον ο Ύψιστος Θεός θα τον απολύη από την προσευχήν του, αφού τον επισκεφθή και τον κρίνει δίκαια και εκδώσει δι' αυτόν δίκαιην απόφασιν. Και δεν θα βραδύνη ο Κύριος να δείξη την εύνοιάν του αυτήν σ' όποιον τον παρακαλεί με πίστιν.
Πόσον πράγματι ωραία είναι η παρηγοριά και η χάρις, που ο Θεός στέλλει σ' όσους μέσα στις θλίψεις τους προσεύχονται σ' Αυτόν! Μοιάζει η προσφορά αυτή του Θεού με τα νέφη, που φέρνουν βροχές σε καιρόν ανομβρίας και ξηρασίας.
 
 

 


''Ποίημα της Έλενας Εφορακοπούλου''
Ελιά
Περισσότερα >>
Κρεμάλα...
Περισσότερα >>