www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
ΙΓ΄ Αμαρτία και μετάνοια

Kαι ο σοφός Σειράχ τονίζει ότι η αμαρτία είναι «ευπερίστατος» (Έβρ. ιβ', 1). Επειδή δε ακριβώς γνωρίζει ότι εύκολα όλοι οι άνθρωποι παρασύρονται και διαπράττουν διάφορες αμαρτίες, μας συμβουλεύει πρώτα να αποφεύγουμε τους πειρασμούς της αμαρτίας και θεληματικά τουλάχιστον να μη διαπράττουμε οποιανδήποτε ανομίαν. Επίσης μας προτρέπει, όταν δι' οποιονδήποτε λόγον καθιστάμεθα ένοχοι, να διορθώνουμε με την μετάνοιαν τά λάθη μας.
1) Μεγάλος κίνδυνος.
Πόσον επικίνδυνη είναι η αμαρτία, μας διδάσκει ο Σειράχ, όταν γράφη:
«Λέων θήραν ενέδρευει, ούτως αμαρτίαι εργαζομένους άδικα (κζ', 10). «Ως από προσώπου όφεως φεύγε από αμαρτίας, εάν γαρ προσέλθης. δήξεται σε- οδόντες λέοντος οι οδόντες αυτής αναιρούντες ψυχάς ανθρώπων. Ως ρομφαία δίστομος πάσα ανομία, τή πληγή αυτής ουκ έστιν ίασις... Οδός αμαρτωλών ωμαλισμένη εκ λίθων, και επ' εσχάτω αυτής βόθρος άδου» (κα', 2 - 3, 10).
Παρομοιάζει δηλαδή ο έμπειρος Σειράχ την αμαρτίαν με λιοντάρι, με φίδι και με δίκοπο μαχαίρι. Και μας προτρέπει να προσέχουμε να μη πέσουμε στα δόντια της, που φονεύουν τις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά και να αποφεύγουμε το δηλητήριο, που χύνει μέσα στον πνευματικόν μας οργανισμόν και με το οποίο επεξεργάζεται τον πνευματικόν μας θάνατον.  Επίσης και να μη επιτρέψουμε ποτέ στην ύπουλην αμαρτίαν να μας πληγώση θανάσιμα και κατά τρόπον αθεράπευτον.
Ο δρόμος, που ακολουθούν οι αμαρτωλοί, προσθέτει ο Σειράχ, δεν έχει πέτρες και εμπόδια. Είναι εύκολος. Οδηγεί όμως όσους τον ακολουθούν στο βάραθρο τού Άδη. «Πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν» (Ματθ. ζ', 13), λέγει  και ο Κύριος. Και με το θεϊκό του κύρος επιβεβαιώνει  ότι είναι εύκολη η είσοδος και χωρίς εμπόδια ο δρόμος της αμαρτίας, που οδηγούν όμως στην αιώνια απώλεια.
2)  Ανυποχώρητοι.
 Η σύνεσις λοιπόν επιβάλλει  να προσέχουμε ιδιαίτερα τις αφορμές και προκλήσεις της αμαρτίας. Αυτό τονίζει  και ο Σειράχ με τα ακόλουθα λόγια του:
«Συντήρησον καιρόν και φύλαξαι από πονηρού και περί της ψυχής σου μη αισχυνθής... ΄Εως θανάτου αγώνισαι περί της αληθείας, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει  υπέρ σου » (δ', 20. 28).
Να προσέχης δηλαδή και να σταθμίζης τις περιστάσεις της ζωής σου με τέτοιον τρόπον, ώστε να μη εκθέτης τον εαυτόν σου στον κίνδυνον της αμαρτίας και της εντροπής, από την οποίαν αυτή συνοδεύεται. Ποτέ δε να μη εντραπής κανένα σε ζητήματα, που αφορούν στην πρόοδον και στην σωτηρίαν της ψυχής σου. Τουναντίον μεχρι την τελευταίαν σου αναπνοήν να αγωνίζεσαι διά την αλήθειαν και την αρετήν. Και τότε να είσαι βέβαιος ότι ο Κύριος και Θεός σου θα πολεμά μαζί σου και θα σε ενισχύη σ' όλες σου τις προσπάθειες.
3)  Μετάνοια και διόρθωσις.
Γνωρίζει  όμως ο σοφός Σειράχ ότι είναι αδύνατον στον κάθε άνθρωπον να μη αμαρτήση ποτέ. Διά τούτο και υποδεικνύει  την αναγνώρισιν των λαθών μας και την μετάνοιαν σαν φάρμακο απαλλαγής μας από τις συνέπειες της αμαρτίας. Και γράφει:
«Τέκνον, ήμαρτες. μη προσθής μηκέτι και περί των προτέρων σου δεήθητι» (κα', 1). «Μή αισχυνθής ομολογήσαι εφ' αμαρτίαις σου...» (δ',26).
Παιδί μου, λέγει, αν παρασυρθής στην αμαρτίαν, μη συνεχίσης να αμαρτάνης. Αλλά και διά τις αμαρτίες, που ήδη έκαμες, παρακάλεσε τον Θεόν να σε συγχωρήση. Μη δε εντραπής ποτέ να ομολογήσης τα σφάλματα σου.
 Ενώ δε ο Σειράχ με τα λόγια του αυτά τονίζει  ότι η ταπεινή παραδοχή των λαθών μας είναι το πρώτο βήμα προς την μετάνοιαν, διευκρινίζει  σαφέστερα τις εκδηλώσεις της μετανοίας με τα ακόλουθα:
«Μή είπης ήμαρτον, και τι μοι εγένετο; ο γαp Κύριος έστι μακρόθυμος. Περί εξιλασμού μή άφοβος γίνου, προσθείναι αμαρτίαν εφ' αμαρτίαις- και μη είπης- ο οικτιρμός αυτού πολύς, το πλήθος των αμαρτιών μου εξιλάσεται- έλεος γαp και οργή παρ' αυτού, και επί αμαρτωλούς καταπαύσα ο θυμός αυτού. Μη ανάμενε επιστρέψαι προς Κύριον και μη υπερβάλλου ημέραν εξ ημέρας• εξαπινα γαp εξελεύσεται οργή Κυρίου, και εν καιρω εκδικήσεως εξολή» (ε΄, 4 - 7).
΄Όταν αμαρτήσης, μας συμβουλεύει  ο Σειράχ, μη πής: Αμάρτησα. Και λοιπόν, τι το κακό θα μου συμβή; ΄Οχι μη σκέπτεσαι έτσι. Διότι, αν δεν ετιμωρήθηκες, αυτό οφείλεται στην μακροθυμίαν του Κυρίου. ΄Ομως εσύ δεν πρέπει  διά τον λόγον αυτόν να αμαρτάνης άφοβα και να προσθέτης αμαρτίες πάνω σε αμαρτίες. Μη πης επίσης: Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και επομένως θα μου συγχωρήση το πλήθος των αμαρτιών μου. Μη σκέπτεσαι έτσι, διότι είναι ο Θεός πολυέλεος, αλλά συγχρόνως θα εκχύση τον θυμόν του πάνω σε όσους αμαρτάνουν άφοβα.
Μη βραδύνης λοιπόν να επιστρέψης διά της μετανοίας στον Κύριον και μή ανάβαλλε την διόρθωσίν σου από την μιαν ημέραν στην άλλην. Διότι έτσι θα ξεσπάση εναντίον σου ξαφνικά η οργή του Κυρίου. Και κατά την ημέραν της δίκαιης κρίσεως του θα καταστραφής.
 
 
 
 
 


Τελευταία νέα
Τελευταίος αγώνας : 24 Ιουνίου 2005 - Ισ ...
Περισσότερα >>
Ιστορία
Περισσότερα >>