www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Η γέννησις της χαρτοπαιξίας και η προιστορία της

Κάθε φορά, όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και τόν Νέον έτος, οι εφημερίδες και τά περιοδικά όλου του κόσμου αρχίζουν να γράφουν άρθρα, μελέτες, σχόλια γύρω άπό την χαρτοπαιξία, ρουλέτες και άλλα τυχερά παιχνίδια... Ταυτοχρόνως δημοσιεύονται αί «σο6α-ραϊ δηλώσεις» τών διαφόρων μάγων, όραματιστριών καϊ μέντιουμ, δια τό τι πειριμένει την ανθρωπότητα στον ερχόμενο νέο χρόνο. Ποιες καταστροφές θα γίνουν και πού! Ποίοι μεγάλοι καί ισχυροί του κόσμου τούτου «θα τά τινάξουν»! Ποια μεγάλη ηθοποιός θα τελέση τους γάμους της δια  11ην φορά ή και άλλα χειρότερα.
Ετοιμάζονται εξ άλλου οί άνθρωποι για τις μεγάλες εορτές της Χριστιανωσύνης. Σκέπτονται τό σαρανταήμερο, τή νηστεία, το ότι θά Κοινωνήσουν. Σκέπτονται ακόμα τά ψώνια, τό πλούσιο Χριστογεννιάτικο τραπέζι, τις έπισκέψεις, τα δώρα, που θά πάρουν ή θά δώσουν, τα κάλαντα και χίλια δύο άλλα πράγματα, όπως εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια άπό τον ερχομό του Σωτήρος μας.
Καλά και ευλογημένα όλα αυτά, αλλά σκέπτονται, χωρίς νά εμβαθύνουν και ορισμένα άλλα πράγματα... Σκέπτονται το τραπέζι με την πράσινη τσόχα, όπου θά γίνη ή δια της χαρτοπαιξίας άναμέτρησις ή την ρουλέτα. Θά παίξουν «έτσι για το καλό» χωρίς νά γνωρίζουν, ότι, ενώ προετοιμάζουν τον εαυτόν τους σωμαχικώς (δια της νηστείας) και πνευματικώς (δια του έκκλησιαμού και Αγίας Κοινωνίας) γιά τίς γιορχές, ταυχοχρόνως ανοίγουν τάς θύρας δια την εν καλπασμώ είσοδον δαιμόνων, οί όποιοι μπορούν νά ριζώσουν, όχι μόνον στις οικίες των, αλλά και μέσα σ' αυτούς τους πιστούς, μέχρι τελείας καταστροφής και αφανισμού των!
Ακριβώς γι' αύτόν τόν μεγάλο κίνδυνο θά όμιλήσωμε σ' αυτό τό βιβλίο στούς άγαπητούς μας αδελφούς και θά τους άποκαλύψωμε όλες του τις πτυχές! Το φώς τοΰ ηλίου της Βηθλεέμ δεν θά πρέπει νά σκιασθή άπό τά σύννεφα τής Κολάσεως. Τά όσα θά έκθέσωμε εδώ ϊσως γιά πρώτη φορά    γράφονται και αποκαλύπτονται.
Δεν πρόκειται περί των συνήθων πολυλογιών, οί όποιες εγράφησαν κατά καιρούς επί τοϋ θέματος της χαρτοπαιξίας, άλλα περί επισταμένης έρεύνης, την οποίαν επί μακρόν έκανε φίλος μου. "Επισκέφθηκε προς τοϋτο διάφορα μέρη της "Ασίας, όπως την έρημο Τάκλα-Μακάν, Θιβέτ, "Ινδία και προσφάτως (1979) το Κατμαντοΰ τοϋ Νεπάλ είς τους πρόποδας των "Ιμαλαίων! Είχε την δυνατότητα να συνομιλήση επί τοϋ θέματος, με τους πλέον «αρμοδίους» έπ αυτοΰ σατανιστάς - ίνδουϊστάς! "Ας μη λησμονούμε, ότι αυτή τή στιγμή διεξάγεται άπό αυτούς σε παγκόσμια κλίμακα έπίθεσι κατά τοΰ Χριστιανισμού καί ειδικώς κατά της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. "Αλλά έπ" αυτοΰ είς έτερον πόνημα!.
Ιδού, λοιπόν, ή ΑΛΗΘΕΙΑ, όπως έχει σύμφωνα μέ στοιχεία που βρήμαμε: Όταν σέ παμπάλαιους χρόνους ή μεγάλη ήπειρος τοϋ Ειρηνικού ώκεανοϋ «Μοΰ» άρχισε νά συνταράσσεται άπό τρομερούς σεισμούς, δια νά καταποντισθή τελικά πριν άπό χιλιάδες χρόνια και μέ πληθυσμό πολλών εκατομμυρίων κατοίκων είς τά βάθη τοΰ ώκεανοϋ, αρκετές χιλιάδες άπό αυτούς είχαν εγκαίρως μεταθή στην "Ανατολική Αφρική, τήν Κεντική Άμερική και τό Θιθέτ! Ή ήπειρος «Μού» κατεστράφη καϊ κατεποντίσθη από τήν οργή τοϋ Θεοΰ, διότι οι κάτοικοί της ήσαν σατανολάτραι και έκφυλοι! Είναι ίστορικώς άποδεδειγμένον, οτι ό Θεός για τήν ιδία αίτία έτιμώρησεν και κατά τόν ίδιον τρόπον καϊ άλλους λαούς. Ή Άτλαντΐς! Τα Σόδομα και Γόμορρα! ή Σίβαρις! ή Μού! είναι βαθειά μέσα στά έγκατα της γης...
0ι Ιερείς, οι έγκατασταθέντες είς τά Ίμαλάϊα, συνέχισαν τό έργον των και άποτέλεσαν τόν πυρήνα τοϋ Λευκοϋ άδελφάτου, Αυτής της Ύπερμασωνικής οργανώσεως, ή οποία δρα μέχρι τών ήμερων μας με αύξουσα ζωτικότητα! ΟΙ Ιερείς αυτοϊ τών Ιμαλαΐων ήλθαν είς έπαφήν με τους λαούς της Ασίας καϊ τους δίδαξαν διάφορες τέχνες.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
Φωτογραφίζοντας ένα μοναστήρι…
...
Περισσότερα >>
ΦΕΡΕΤΡΟ

Περισσότερα >>