www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Πρόλογος

OΛΟΙ μας ψηλαφοϋμε τις κοσμογονικές αλλαγές πού συντελούνται γύρω μας. Ή "έκρηξη" της τεχνολογίας τόν προηγούμενο αιώνα καί οι εκπληκτικές κατακτήσεις της άλλαξαν ριζικά τόν τρόπο της ζωής μας. Ό τεχνικός πολιτισμός, μέ τίς δελεαστικές υποσχέσεις του γιά έναν παγκόσμιο υλικό ευδαιμονισμό, κυριάρχησε σάν νέο είδωλο, πού στό βωμό του θυσιάστηκαν διαχρονικές πνευματικές αξίες καί παραδόσεις αιώνων. Ό Θεός απορρίφθηκε καί ο άνθρωπος αυτοθεώθηκε. Ή έπιστήμη θεοποιήθηκε, ό ορθολογισμός άπολυτοποιήθηκε καί, μέ τό μανδύα της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας καί της ψυχολογίας, χλεύασε τήν πίστη.
Ό άνθρωπος, γιά μιαν ακόμη φορά, έπεσε στην άρχαία παγίδα του διαβόλου καί προσπάθησε να γίνει θεός χωρίς τόν Θεό, με αποτέλεσμα νά οδηγηθεί καί πάλι σέ υπαρξιακό αδιέξοδο: Τά εναγώνια ερωτήματα του, πού σχετίζονται μέ τό νόημα της ζωής καί τό γεγονός τού θανάτου, έμειναν αναπάντητα, ενώ τά κοινωνικά του προβλήματα -αδικία, βία, ανισότητα, καταστροφή τού περιβάλλοντος κ.ά- οξύνθηκαν καί περιπλέχθηκαν. Έτσι, ή αρχική αισιοδοξία καί εμπιστοσύνη στό είδωλο τού τεχνικού πολιτισμού μεταβλήθηκε σέ αβεβαιότητα καί απελπισία. Τό είδωλο γκρεμίστηκε. Καί όσοι ως τώρα τό λάτρευαν, αντί νά μετανοήσουν καί ν αναζητήσουν τόν αληθινό Θεό, σπεύδουν νά υψώσουν στή θέση του τά παλαιά είδωλα, δηλαδή τά δαιμόνια.
Ή εποχή μας μπήκε πιά σέ νέα πνευματική κρίση, πού τή χαρακτηρίζουν έκδηλα ή αντιφατικότητα καί ή σύγχυση: Συνδυάζει παράδοξα τήν ανάπτυξη μέ τήν όπισθοδρομικότητα, τόν πολιτισμό μέ τόν πρωτογονισμό, τήν εκπληκτική πρόοδο τών τεχνικών επιστημών μέ τήν άλογη επιστροφή σέ αρχαίες λατρείες ανύπαρκτων θεών ή, τό φοβερότερο, στή λατρεία τού υπαρκτού άντίθεου, τού σατανά.
Σήμερα ό διάβολος προτείνει ώς εναλλακτική λύση στά αδιέξοδα, στά όποια ό Ιδιος οδήγησε τήν ανθρωπότητα, τό "πακέτο" της Νέας Εποχής. Μέσα σ αυτό περιλαμβάνονται ό νεοσατανισμός, ή νεοειδωλολατρία, ό αποκρυφισμός, ό πνευματισμός, ή μαγεία καί κάθε λογής παραθρησκεία. Καθένα από τά νεοεποχίτικα αυτά κινήματα προωθεί τό σκοπό του μέ βιβλία καί περιοδικά, μέ ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά προγράμματα, μέ τήν τέχνη καί τή μουσική, μέ τή διαφήμιση, μέ παιδικά παιχνίδια κ. ά.
Οι συνέπειες γι αυτούς πού τυλίγονται σέ κάποιο άπό τά δίχτυα τού διαβόλου είναι τραγικές:  οίκονομική εξουθένωση, αλλοίωση της προσωπικότητας, καταστροφή της σωματικής καί ψυχικής υγείας, απώλεια της ψυχής! Μοναδικός δρόμος καί τρόπος σωτηρίας των απατημένων ανθρώπων είναι η απομάκρυνση από τό ψεύδος καί τό θάνατο, τό σατανά, καί η επιστροφή στην Αλήθεια καί τη Ζωή, τόν Χριστό.
Όσα περιέχονται στίς επόμενες σελίδες έχουν αντληθεί από την άγιοπνευματική γνώση καί την έμπονη εμπειρία των πατέρων της Εκκλησίας μας -καρπό της πολυχρόνιας πάλης τους με τά πονηρά πνεύματα— καί σκοπό έχουν νά χειραγωγήσουν σ αύτη τη σωτήρια επιστροφή κάποιους αδελφούς μας, πού πλανήθηκαν από τόν «άρχαϊον όφιν», νά συγκρατήσουν άλλους, πού κινδυνεύουν νά πέσουν στίς παγίδες του, καί, γενικότερα, νά ενημερώσουν όλους όσοι θά πάρουν στά χέρια τους τούτο τό βιβλίο, γιά τό διάβολο καί τους δαίμονες -τή δημιουργία καί την πτώση τους, τίς ιδιότητες καί τίς δυνατότητες τους, τόν αριθμό καί τά ονόματα τους, τό έργο καί τά τεχνάσματα τους- καθώς καί γιά τους τρόπους αντιμετωπίσεως τους.
Στό πρώτο μέρος, παρουσιάζεται συνοπτικά ή διδασκαλία της Εκκλησίας μας γιά τά πονηρά πνεύματα. Καί στό δεύτερο παρατίθεται, σέ τέσσερα κεφάλαια, μιά συλλογή διηγήσεων από τήν Αγία Γραφή, τους Βίους των Αγίων καί άλλα εκκλησιαστικά κείμενα, πού αποκαλύπτουν μέ ενάργεια τήν ποικιλότροπη δράση τους. Οι αριθμοί, πού σημειώνονται μέσα σέ αγκύλες στό τέλος κάθε διηγήσεως, παραπέμπουν είτε σέ αγιογραφικές περικοπές είτε σέ κάποιαν ή κάποιες άπό τίς πηγές, πού βρίσκονται αριθμημένες μέ αλφαβητική σειρά στό τέλος τοϋ βιβλίου.
Παραδίνοντας τό ταπεινό τούτο πόνημα μας στούς αγαπητούς αναγνώστες, παρακαλούμε θερμά τόν φιλάνθρωπο Κύριο νά μας ενισχύει όλους με την παντοδύναμη χάρη Του «προς τό δύνασθαι ημάς στήναι προς τάς μεθοδείας του διαβόλου» (Έφ. 6:11), ό οποίος πάντοτε, μά πιό πολύ στους χαλεπούς καιρούς μας, « ώς λέων ώρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα κα-ταπίη» (Α' Πέτρ. 5:8).
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥΤέστ 2...
Περισσότερα >>
Η χώρα απειλείται από ασύμμετρη απειλή
Οι άθικτοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που έχουν ανακαλυ ...
Περισσότερα >>